Aromastoffer

Kommisjonsvedtak 18. mai 2005 som endrer vedtak 1999/217/EF om et register av aromastoffer brukt i eller på næringsmidler ...

Commission Decision of 18 May 2005 amending Decision 1999/217/EC as regards the register of flavouring substances used in or on foodstuffs....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.06.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2079

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Fjerde endring av kommisjonsvedtak 1999/217/EF (registeret) som er et register over aromastoffer som er i bruk i EØS. Parlament- og rådsforordning (EF) 2232/96 gir bestemmelser om et evalueringsprogram av alle stoffene som er registrert i kommisjonsvedtak 1999/217/EF samt generelle kriterier for bruk av aromastoffer. Evalueringsprogrammet skal sikre at stoffene er i samsvar med de generelle kriterier for bruk.

EUs vitenskapelige komité for næringsmidler (EFSA) har i sin vurdering av 13. juli 2004 konkludert med at propyl 4-hydroxybenzoat (FL 09.915) har effekt på kjønnshormoner og det mannlige reproduktive systemet i unge rotter. EFSA kan ikke sette et "no-observed-adverse-effects-level". Stoffet er derfor ikke i samsvar med generelle kriterier for bruk av aromastoffer og fjernes fra registeret.

EFSA har i sin vurdering av 7. desember 2004 konkludert at pentan-2,4-dione (FL 07.191) er gentoksisk. Stoffet er iderfor kke i samsvar med generelle kriterier for bruk av aromastoffer og fjernes fra registeret.

En del av registeret, del B, består av stoffer som er notifisert under konfidensiell prosedyre for å beskytte intelektuell eiendom. Disse stoffene er angitt i kode.

Vurdering

Mattilsynet anseer rettsakten som relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

EU kommisjonen informerte om at EFSA hadde vurdert pentan-2,4-dione (FL 07.191) til å være gentoksisk på møte 1. mars 2005 i EUs arbeidsgruppe for aroma. Kommisjonen ba European Flavour and Fragrance Association (EFFA) om å redegjøre for bruk. Mattilsynet informerte om stoffet på www.mattilsynet.no og via elektronisk kontaktforum, og ba om tilbakemelding på eventuell bruk. Mattilsynet mottok ingen respons. EFFA har, etter å ha kontaktet sine medlemmer, informert om at stoffer ikke var i bruk.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/389/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0389

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2079
Frist returnering standardskjema: 01.01.2079
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.08.2005
Høringsfrist: 30.11.2005
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen