Dataformater WEEE

Kommisjonens beslutning av 3. mai 2005 - om regler om kontroll med medlemsstatenes oppfyllelse av målene om fastsettelse av dataformater til bruk i forbindelse med direktiv 2002/96/EF....

Commision decission og 3 May 2005 - laying down rules for monitoring compliance of Member States and establishing data formats for the purposes of Directive 2002/96/EC....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.06.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

1. Prosessen i EU:

Beslutning ble av Kommisjonen sendt ut på skriftlig prosedyre 12.05.2005, med frist for innspill 23.06.2005.

2. Prosessen i Norge:

Beslutningen er ikke behandlet i SU-møte, men ble sendt på skriftlig prosedyre 10.06.2005 med frist for evt. kommentarer 20.06.2005. Tilbakemeldingene ga oppslutning om beslutningen.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 27. januar 2006.

Beslutningen fastsetter hvilket format som skal benyttes ved datarapportering i forbindelse med etterlevelse av WEEE-direktivet (waste electrical and electronic equipment). Hensikten er å harmonisere og forenkle rapporteringen vedrørende innsamling og eksportering av EE-avfall på bakgrunn av erfaringer med dagens rutiner. Rapporteringskravene iht. beslutningen er tatt inn i avfallsforskriften kap. 1 (om kasserte elektriske og elektroniske produkter) som vil tre i kraft 01.07.2006.

Vurdering

Beslutningen anses som relevant og akseptabelt etter skriftlig behandling i SU, og vil ikke medføre særlige endringer for Norge i forhold til dagens rutiner. Beslutningen er tatt inn i det pågående forskriftsarbeidet i forbindelse med implementeringen av direktiv 2002/96/EF (WEEE-direktivet) i avfallsforskriften kap. 1.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/369/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0369

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.05.2005
Frist returnering standardskjema: 23.06.2005
Dato returnert standardskjema: 30.09.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.01.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 015/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker