MRL-legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 712/2005 av 11. mai 2005 som endrer vedlegg I og II til Rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av anim...

Commission Regulation (EC) No 712/2005 of 11 May 2005 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.06.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.06.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2006.

sammendrag av innhold

Rettsakten supplerer/endrer vedlegg I og II til rettsakten (EØF) nr. 2377/1990 som omfatter bestemmelser om fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i samtlige næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder kjøtt, fisk, melk, egg og honning.

Lasalocid er tilført vedlegg I, som omfatter liste over stoffer med fastsatt MRL.  Det er ikke tillatt å bruke til eggleggende fjørfe.

Bituminosulfonater, ammonium og natriumsalter er tilført vedlegg II, som omfatter liste over stoffer som ikke trenger MRL.  Stoffet er tillatt brukt utvortes til alle pattedyrarter som brukes til produksjon av næringsmidler.

Det foreligger ikke regelverk eller forslag til regelverk fra Codex Alimentarius.

Merknader

Forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

har gjennomført rammeforordning (EØF) nr. 2377/1990 og senere endringer til denne i norsk rett. Rettsakten krever endring i forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Ingen av de aktuelle stoffene har markedsføringstillatelse i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært til høring hos Kjøttbransjens Landsforbund, Landbrukssamvirkets felleskontor, Den norske veterinærforening og Fagsenteret for fjørfe. Det er ikke kommet innsigelser fra disse.

Rettsakten har vært vurdert av spesialutvalget for næringsmidler.

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

Lasalocid er godkjent som fòrtilsetning og brukes i dag i fòrblandinger til kalkun, slaktekylling og livkylling. Det har ikke vært krav om grenseverdi for  fòrtilsetninger tidligere, og Mattilsynet er derfor positiv til at det nå er fastsatt grenseverdi for Lasalocid.  De øvrige stoffene har ingen markedsføringstillatelse i Norge pr. i dag, men det kan ikke utelukkes at det kan skje i fremtiden. 

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0712/2005
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32005R0712

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.05.2005
Frist returnering standardskjema: 01.07.2005
Dato returnert standardskjema: 01.07.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.08.2005
Høringsfrist: 01.11.2005
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen