Økologi - endringer av vedlegg III

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1336/2005 av 12. august 2005 om endring av vedlegg III til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 1336/2005 of 12 August 2005 amending Annex III to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2005

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.09.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91, som omfatter minstekrav ved kontroll samt forebyggende tiltak i henhold til kontrollordningen nevnt i artikkel 8 og 9. Vedlegget inneholder bestemmelser om de viktigste næringsdrivende som er omfattet av den økologiske kontrollordningen og skal sikre at økologiske produkter kan spores gjennom de forskjellige omsetningsleddene, samt at disse produktene oppfyller kravene i forordning (EØF) nr. 2092/91.

Artikkel 8 ble endret ved forordning (EF) nr. 392/2004. Dette innebar at i tillegg til næringsdrivende som produserer, tilbereder eller importerer økologiske landbruksprodukter fra en tredje stat, skal næringsdrivende som lagrer økologiske landbruksprodukter også omfattes av kontrollordningen. Medlemslandene gis muligheter til å unnta næringsdrivende som selger produkter direkte til den endelige forbruker eller den endelige bruker forutsatt at de ikke produserer, tilbereder eller lager slike produkter unntatt i forbindelse med salgsstedet, eller ikke innfører like produkter fra et tredjeland. Det gis ikke mulighet til å unnta næringsdrivende som setter bort noe av den økologiske virksomheten sin til en tredjeperson Disse skal også omfattes av den økologiske kontrollordningen.

Som et resultat av endringen i artikkel 8 må vedlegg III tilpasses den nye gruppen, dvs næringsdrivende som driver lagervirksomhet og virksomheter som setter bort aktiviteter til en tredjepart, samt angjeldende tredjeparter.

Saken ble tatt opp første gang på arbeidsmøte i Kommisjonen oktober 2004. På dette møtet ble det sagt at hvis en skal endre noe i vedlegg III, bør en i tillegg til å utvide gruppen næringsdrivende som omfattes av kontrollordningen, også se nærmere på risikobegrepet. Flere medlemsstater uttrykte ønske om en kontrollordning som bygger mer på risikovurderinger.

På møtet i november 2004, ble det gitt positive tilbakemeldinger på forslaget som ble lagt frem, hvor lagre ble innlemmet i Vedlegget som egen gruppe. Det ble likevel gitt uttrykk for at en ønsket et mer helhetlig Vedlegg III enn slik det fremstod. Igjen ble det gjentatt at det var ønske om et inspeksjonssystem som er bygget på et risikobasert system. Det ble også sagt at det ikke er nødvendig med eget punkt i Vedlegg III for lagervirksomhet. Denne type virksomhet ble foreslått flyttet til generell del.

Nytt forslag ble lagt fram på møte i februar 2005, hvor den generelle delen av Vedlegg III var endret og tilpasset den nye gruppen aktører. Endringer i generell del førte til at enkelte punkt i de spesielle delene av Vedlegget kunne slettes. Det ble også stilt større krav til identifiseringsprosedyrer, slik at en lettere kan spore varene i systemet. Også denne gangen ble det stilt spørsmål om ikke risikobasert tilsyn burde komme klarere fram.

På møtet i mars 2005 ble det lagt fram nytt forslag, hvor det var tatt hensyn til innkomne merknader. Dette ble møtt med positiv innstilling. Det ble uttrykt at det er viktig å få endringsforslag vedtatt før 1. juli, da de nye aktørene skal inkluderes i ordningen fra denne dato, jf. forordning (EF) nr. 392/2004.

Endringsforslag AGRI/2005/60917, som endrer vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91, ble stemt over 1. juli 2005. Endringer fører til at alle næringsdrivende som omfattes av den økologiske kontrollforordningen inkluderes i ordningen. I tillegg er det endringer i vedlegget som omfatter hyppigheten av kontrollbesøk hos tilfeldig utvalgte aktører. Det sies her at disse besøkene bør avpasses etter risikoen for manglende overensstemmelse med forordningen (EØF) nr. 2092/91.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (under utarbeidelse), og må gjennomføres som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ser nødvendigheten av at Vedlegg III utvides, og også favner nye aktører som innlemmes i den økologiske kontrollen fra 1. juli 2005. I endringene er prinsippet om risikobasert tilsyn styrket, hvilket Norge er positive til.

Mattilsynet anser forordningen som akseptabel.

Andre opplysninger

Endringer i Vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91, må sees i sammenheng med forordning (EF) 392/2004 som bl.a. endrer aktører som innlemmes i den økologiske kontrollordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1336/2005
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32005R1336

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.08.2005
Frist returnering standardskjema: 04.10.2005
Dato returnert standardskjema: 10.10.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen