Direktiv-Keramikk i kontakt med næringsmidler

Kommisjonsdirektiv 2005/31/EF som endrer rådsdirektiv 84/500/EØF med tanke på skriftlige erklæringer og analysemetode for keramiske produkter i kontakt med næringsmidler...

Commission Directive 2005/31/EC of 29 April 2005 amending Council Directive 84/500/EEC as regards a declaration of compliance and performance criteria of the analytical method for ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.11.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. mars 2006. Forskriften som gjennomfører rettsakten trådte i kraft 16. juni 2006.

Sammendrag av innhold

Endringsdirektivet innfører krav til skriftlige erklæringer for keramikk ment for kontakt med næringsmidler. Det stilles eksplisitte krav til produsentene om å kunne dokumentere overholdelse av regelverket ved analyser av produktene.

Direktivutkastet angir også en ny analysemetode for keramikk, inkludert krav til reagenser, deteksjonsgrenser, prøveopparbeidelse mv.

Rettsakten endrer ikke grenseverdier for avgivelse av bly eller kadmium til næringsmidler.

Codex arbeider ikke med næringsmiddel­emballasje. De har verken standarder eller umiddelbare planer om å utarbeide slike på matemballasje­­området

Europarådet arbeider med materialer og gjenstander i kontakt med nærings­midler og har utarbeidet retningslinjer og resolusjoner på flere områder, så som metaller og papp/papir. Retningslinjene for metaller gir imidlertid ikke grenseverdier for bly, kadmium eller barium.

Merknader

Gjeldende regelverk på området er Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler 21. desember 1993 nr. 1381 (matemballasjeforskriften). Forskriften er harmonisert med EUs regelverk på dette området. Forskriften vil måtte endres ved gjennomføring av foreliggende direktiv.

En konsekvens av forslaget er at Mattilsynet i større grad får anledning til å kontrollere underliggende dokumentasjon, noe som betyr at inspektørene må ha kunnskap om de detaljerte kravene til analysen. Strengere krav til dokumentasjon vil, på den annen side, kunne bety at færre prøver må tas ut til analyse, noe som totalt sett vil lette tilsynet med keramiske gjenstander.

En konsekvens av de eksplisitte kravene til dokumentasjon i endrings­direktivet kan være at produsenter av keramikk i større grad enn tidligere vil gjennomføre analyser av keramikk, noe som innebærer økede kostnader for den enkelte produsenten. Dette er imidlertid analyser som Mattilsynet hele tiden har ment at keramikerne burde ha utført som et ledd i det å sikre regelverksetterlevelse.

Mattilsynet antar at den foreslåtte senkningen av analysefølsomheten ikke vil medføre høyere analysekostnader (stykkpris).

Krav til skriftlige erklæringer og dokumentasjon vil kunne redusere Mattilsynets utgifter til analyser for verifikasjon av regelverksetterlevelse.

Sakkyndige instansers merknader

Det ble på forsommeren 2004 avholdt et bransjemøte med keramiker­for­eninger og leverandører av glasurer med fokus på helsemessig sikkerhet i Norge.

Skriftlige erklæringer har vært et krav i Matemballasjeforskriften siden fastsettelsen i 1993. Pottemakerforeningen har ikke kommentert kravene til skriftlige erklæringer spesielt, men mener at analyser vil komme som en tung, ekstra kostnad på keramikerne.

Keramiker­bransjen har ikke innvendinger mot senkning av grense­ver­di­er for bly og kadmium. Bransjen har heller ikke gått i mot senkning av grenseverdier for bly og kadmium og etablering av grenseverdi for barium i forbindelse med den nylig gjennomførte høringen av endringer i forskriften.

Norske Kunsthåndverkere foreslår at det gis adgang til negativ merking av produkter som ikke oppfyller forskriftens krav og som ved en feiltakelse kan brukes i kontakt med nærings­midler. Krav til opplysninger fra glasurleverandørene ble også foreslått, slik at glasur som ikke inneholder tungmetaller kan unntas krav til analyser.

Under forhandlingene i EUs arbeidsgruppe har den europeiske sammen­slutningen av keramikere prøvd å påvirke EU-kommisjonen til å innføre et krav til permanent merking av produkter som innføres til EU. En slik merking har keramikkindustrien ikke fått gjennomslag for.

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

Mattilsynet støtter de endringer som foreslås med tanke på å stille eksplisitte krav til skriftlige erklæringer og doku­mentasjon, samt å angi ny analysemetode.

Krav til dokumentasjon er viktig for å kunne verifisere overholdelse av regel­verket og er helt på linje med Norges aktive påvirkning av EUs regelverk på dette området.

Direktivet viderefører grenseverdiene fra 84/500/EØF. Grense­verdiene for bly og kadmium gjenspeiler ikke den risikoen som forbruker utsettes for ved inntak av nærings­midler i kontakt med keramikk. En nylig gjennomført risikovurdering utført av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) tilsier at grenseverdiene for bly og kadmium bør senkes vesentlig, samtidig som grenseverdi for barium bør etableres.

Mattilsynet har i brev datert 22. oktober 2004 og 14. februar 2005 tilrådd at Helse og omsorgsdepartementet (HOD) anvender sikkerhetsklausulen i ramme­forordningen for materialer i kontakt med næringsmidler nr. 1935/2004, artikkel 5, for å sikre helse­messig trygg keramikk (brevene fra Mattilsynet til HOD følger vedlagt). HOD fastsatte en endringsforskrift 20. juli 2005, med reduserte nasjonale grenseverdier for bly, kadmium og barium, i samsvar med Mattilsynets tilrådning. Analysemetoden i direktiv 2005/31/EF har ikke god nok følsomhet ved innføring av nasjonale grenseverdier. Mattilsynet ser derimot at vi ved gjennomføring av nasjonale grenseverdier, har presisert lavere deteksjonsgrenser, slik at det å fravike dette punktet i den angitte analysemetoden ikke bør være noe problem. Det vurderes ikke å være nødvendig med en tilpasningstekst.

Foreliggende direktiv har vært drøftet inngående i det nordiske nettverket. De andre nordiske landene støtter strengere krav til dokumentasjon og bruk av en ny analysemetode og har også sett behovet for senking av grenseverdiene.

Det er arbeidet aktivt i EUs arbeidsgruppe for å argumentere for senkede grenseveier, men uten gjennomslag. Det er ved gjentatte anledninger sendt skriftlige innspill til EU-kommisjonen. Mattilsynets standpunkt i saken ble ettersendt da direktivet var oppe til behandling i Standing Commitee i sommeren 2004.

Andre medlemsland støtter også det norske og nordiske synet.

Mattilsynet anser direktivet som akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/031/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0031

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2005
Frist returnering standardskjema: 05.07.2005
Dato returnert standardskjema: 05.11.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 021/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2005
Høringsfrist: 15.02.2006
Frist for gjennomføring: 16.06.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.06.2006

Lenker