Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 255/2005 av 15. februar 2005 om varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 255/2005 of 15 February 2005 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 108/2005 av 30. september 2005 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 25. oktober 2005 nr 1252 om endring av forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Form 1 oversendt ESA 4. november 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir varig godkjenning for to produkter som inneholder mikroorganismer og tre produkter som inneholder enzymer. Godkjenningen gjelder:

  • Mikroorganismen Bacillus cereus var. Toyoi NCIMB  40112/CNCM I-1012 (E 1701), handelsnavn Toyocerin, til slaktedyr.
  • Mikroorganismen Enterococcus faecium  DSM 10663/NCIMB 10415 (E 1707), handelsnavn Oralin, til kalv.
  • Enzymblandingen  endo-1,3(4)-beta-glucanase, endo-1,4-beta-xylanase (EE 1601), handelsnavn Endofeed, til verpehøns.
  • Enzymet 6-fytase(E 1614(i)), handelsnavn Biofeed fytase, til slaktekylling, verpehøns, slaktekalkun, smågris, slaktegris og purke.

Enzymet endo-1,4-beta-xylanase, (E1618), handelsnavn Natugrain kveite, til slaktekylling og slaktekalkun.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer.

Rettsakten antas å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Enzymet 6-fytase, (E 1614 (i)),handelsnavn Biofeed fytase, som fremstilles av soppen Aspergillus oryzae, fremstilles av en stamme, DSM 14223, som er en genmodifisert. DSM 14223 er imidlertid kun en produksjonsstamme og selve enzymet inneholder ikke genmodifiserte organismer. EFSA har konkludert med at dette preparatet ikke representerer noen risiko for folkehelse, dyrehelsen eller miljøet.

Forordningen ble vedtatt på møte i SCoFCAH, seksjon fôrvarer 3. desember 2004, etter at et forslag tidligere var blitt diskutert på flere møter. Ved avstemningen avsto Tyskland fra å stemme. Begrunnelsen for dette var at enzymet 6-fytase, (E 1614 (i)),handelsnavn Biofeed fytase, som fremstilles av soppen Aspergillus oryzae,  fremstilles av en stamme, DSM 14223 som er en genmodifisert. Tyskland mener at denne stammen også må være godkjent iht. forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk endrede nærings- og fôrmidler, før den kan godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer.
 
Mattilsynet finner forordningen akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0255/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R0255

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2005
Frist returnering standardskjema: 07.04.2005
Dato returnert standardskjema: 23.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.01.2006
Høringsfrist: 01.01.2006
Frist for gjennomføring: 25.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.11.2005

Lenker

Til toppen