Grenseverdi PAH i næringsmidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 208/2005 av 4. februar 2005 som endrer forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn på polysykliske aromatiske hydrokarboner...

Commission Regulation (EC) No 208/2005 of 4 February 2005 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards polycyclic aromatic hydrocarbons...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2079

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en endring av forordning (EF) nr. 466/2001 som fastsetter grenseverdier for ulike forurensninger i mat. Endringen medfører at det fastsettes grenseverdier for PAH-forbindelsen benzo(a)pyren (BaP) i fett og oljer til menneskelig konsum (med unntak av kakaosmør), barnemat, røkte kjøtt- og fiskeprodukter samt fisk, skjell og skalldyr.

PAH kan være en såkalt prosessframkalt forurensning og dannes i mat som følge av oppvarming, røyking og tørking. Forbindelsene er også til stede i mat (særlig sjømat) som følge av miljøforurensning.

Noen EU-land har allerede grenseverdier for PAH i visse typer mat, og EU-kommisjonen har ut fra markedshensyn sett det nødvendig å harmonisere regelverket på området.

EUs vitenskapskomité for mat (SCF, nå EFSA) konkluderte i en rapport fra 2002 med at en rekke PAH-forbindelser er gentoksiske karsinogener. I lys av dette bør nivåene av disse stoffene i mat være så lave som mulig. Komiteen vurderte videre benzo(a)pyren (BaP) til å være en egnet markørforbindelse for forekomsten og effekten av PAH i mat. Videre undersøkelser av fordelingen mellom de ulike PAH-forbindelsene som kan finnes i mat er imidlertid nødvendig for å kunne fastslå om benzo(a)pyren kan opprettholdes som markørforbindelse. Mer data er også nødvendig for å kunne vurdere om flere næringsmidler bør ha grenseverdier for PAH.

Grenseverdiene skal vurderes på nytt i 2007.

PAH i mat er på dagsordenen til Codex Committee on Food Additives and Contaminants (CCFAC), men det foreligger ingen forslag til grenseverdier pr. i dag. På 37. sesjon i CCFAC i april 2005 ble det vedtatt å begynne arbeidet med en såkalt Code of Practice som hjelp til å redusere nivåene i utsatte matvarer.

Merknader

Rettsakten må gjennomføres i Forskrift  27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Eksisterende nasjonalt regelverk på området er forskrift 10. september 2003 nr. 1158 om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i olivenrestolje (pomace-olje). Denne forskriften gir en grenseverdi på 2 µg/l for benzo(a)pyren i olivenrestolje og oppheves når forordning (EF) nr. 208/2005 trer i kraft. Den foreslåtte grenseverdien fra EU i fett og oljer tilsvarer dagens nasjonale grenseverdi. Mattilsynet fraråder forbrukere å innta skjell fra områder langs kysten med ekstra stor PAH-forurensning. Forskrift 29. november 1996 nr. 1240 om forbud mot omsetning av fisk og skalldyr fanget i forurensede havner og fjorder forbyr å omsette skjell høstet i de områdene hvor det gis kostholdsråd.

Rettsakten medfører endring i forskrift  27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Samtidig oppheves forskrift 10. september 2003 nr. 1158 om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i olivenrestolje (pomace-olje).

Rettsakten antas å gi økt tilsyn/kartlegging på området og kartlegging på området vil kunne gi økte analysekostnader.

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

Mattilsynet ser at det er behov for å fastsette grenseverdier for PAH i mat. Selv om mye av oppmerksomheten rundt PAH har vært rettet mot vegetabilske oljer fra Middelhavslandene, utgjør slik forurensning et potensielt problem for andre næringsmidler, også for mat som produseres i Norge. Dette gjelder i første rekke røkte kjøtt- og fiskeprodukter. Data fra både Mattilsynet og industrien selv viser at PAH sannsynligvis ikke utgjør noe problem i matvarer framstilt industrielt under kontrollerte betingelser. Det finnes derimot svært lite kunnskap om nivåer i småskalaprodukter framstilt på tradisjonelt vis. Produksjonsmetodene for slike produkter vil etter all sannsynlighet gi høyere nivåer av PAH og dermed økt risiko for overskridelser av grenseverdiene. Mattilsynet har derfor satt av midler i 2005 for å framskaffe mer kunnskap om PAH i mat, og vil særlig fokusere på småskalaprodukter røkt på tradisjonell måte.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert PAH i skjell, og på bakgrunn av denne vurderingen fraråder Mattilsynet konsum av skjell med nivåer av BaP over 5 µg/kg. Bakgrunnsnivået i skjell langs kysten er 1 µg/kg. I rettsakten er grenseverdien for skjell 10 µg/kg. Anbefalt grenseverdi for skjell var 5 fra ekspertarbeidsgruppen i EU-kommisjonen, men denne ble endret til 10 i Stående komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH) etter innspill fra Storbritannia. Med bakgrunn i risikovurderingen fra VKM mener Mattilsynet at denne grensen er for høy og vil inntil videre opprettholde eksisterende nasjonale kostholdsråd samt omsetningsforbudet for områdene angitt i forskrift 29. november 1996 nr. 1240 om forbud mot omsetning av fisk og skalldyr fanget i forurensede havner og fjorder.

De andre nordiske landene har flere røkte tradisjonsprodukter som risikerer å ikke være i henhold til det nye regelverket for PAH. Særlig Danmark har på arbeidsgruppenivå i EU-kommisjonen tatt til orde for andre risikohåndteringstiltak enn grenseverdier.

Mattilsynet anser rettsakten for akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0208/2005
Basis rettsaktnr.: 0466/2001
Celexnr.: 32005R0208

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2079
Frist returnering standardskjema: 01.01.2079
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen