Hygienekrav transport av matvarer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 37/2005 av 12. januar 2004 om krav til temperaturkontroll i forbindelse med transport, oppbevaring og lagring av dypfryste næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 37/2005 of 12 January 2005 on the monitoring of temperatures in the means of transport, warehousing and storage of quick-frozen foodstuffs intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.03.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005.

Saksbehandler: MRW

Sammendrag av innhold

Bestemmelser om dypfryste næringsmidler og temperaturkontroll ved lagring og transport av slike, er gitt i Rådsdirektiv 89/108/EØF (dypfrysningsdirektivet) og i Kommisjonsdirektiv 92/1/EØF (krav til temperaturmålinger), som begge er implementert i forskrift 12. november 1997 nr. 1239 om næringsmiddelhygiene (hygieneforskriften). 
Kommisjonen la i juni 2003 frem et utkast til forandringer i 92/1/EØF der det ble foreslått at kontroll av temperatur skjer i henhold til standardene:
EN12830:

  • Temperaturmålere for transport, lagring og distribusjon av kjølt, frossen, dypfryst/hurtigfryst mat og iskrem (prøving, ytelse og egnethet)

EN13485:

  • Termometre for måling av luft- og produkttemperatur under transport, lagring og distribusjon av avkjølt, frossen, dypfrossen/hurtigfrossen mat og iskrem (prøver, funksjon, egnethet)

EN13486:

  • Temperaturregistratorer og termometre for transport, lagring og distribusjon av avkjølt, frossen, dypfrossen/hurtigfrossen mat og iskrem (periodisk verifisering).

Standardene beskriver tekniske og funksjonelle krav til luftmålere bestående av selve måleenhetene og sensorene og spesifiserer testmetoder for å kunne etablere sanne verdier ved måling av temperatur.
Kravet er rettet mot konstruksjon og tilvirkning av slikt utstyr, og til anskaffelse og til periodisk vedlikehold, som er de materielle forpliktelsene for virksomheter omfattet av matlovgivningen.
Kommisjonens begrunnelse for å vedtak slike regler, er

  1. Behovet for sikre bedre harmonisering av bestemmelsene om temperaturkontroll generelt
  2. Gi forbrukerne bedre beskyttelse med hensyn til produksjon, lagring, omsetning og markedsføring av dypfryste næringsmidler.

Kommisjonens forslag til forordning ble behandlet i SANCO D2 arbeidsgruppen for generell næringsmiddelhygiene henholdsvis 20.6.2003 og 19.1.2004. Kommisjonens første forslag var at bestemmelsene kun skulle gjelde transport, men er i endelig versjon endret til å gjelde all temperaturovervåking i henhold til Rådsdirektiv 89/108/EØF, også transport på jernbane.
I arbeidsgruppen har medlemslandene gjennomgående gitt uttrykk for støtte til forslaget. Kommentarene har for det vesentligste dreid seg om at kravet i utgangspunktet kun bør gjelde nytt utstyr og at det settes en rimelig overgangstid for utstyr som allerede er i bruk. Dette har Kommisjonen tatt hensyn til og fastsatt at utstyr som er i bruk, kan benyttes frem til utgangen av 2009.

Merknader

Gjeldende regelverk på området er forskrift 12. november 1997 nr. 1239 om næringsmiddelhygiene § 39.Forskriften vil måtte endres ved gjennomføring av foreliggende forordning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er ikke hørt. De materielle forpliktelsene anses for ikke å være vesentlige, ettersom det dreier seg om et systemkrav til hvordan anskaffe, bruke og vedlikeholde utstyr som i dag allerede anvendes for å ha kontroll med temperatur ved lagring av dypfryste matvarer. Fra enkelte hold er det hevdet at måleutstyr for temperatur normalt har en levetid på inntil 5 år, slik at det innenfor overgangstiden både er rimelig og fornuftig.

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

Etter Mattilsynets vurdering gir forordningen en mer presis forståelse av hva som ligger i krav om temperaturovervåking, og hvordan slik kontroll skal planlegges, gjennomføres og vedlikeholdes.

Kommisjonen har pekt på for sin begrunnelse, at svært mange land både i og utenfor EU, har gitt sin tilslutning til mange av EN-standardene, med formål å sikre en bedre samordning og harmonisering av handelsbetingelsene mellom landene. Det er derfor en naturlig utvikling å foreslå en felles harmonisering mellom medlemslandene i EU.

Basert på diskusjon og drøfting i Kommisjonens arbeidsgruppe for generell næringsmiddelhygiene hadde de nordiske landene ingen særskilte forbehold utover at bransjens synspunkter måtte høres. Generell reservasjon om at kravet ikke måtte gjelde lagring hos detaljister, noe som er imøtekommet ved at det her stilles enklere krav til kontrollmåleutstyr. 

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0037/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R0037

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2005
Frist returnering standardskjema: 10.03.2005
Dato returnert standardskjema: 22.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 096/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.05.2005
Høringsfrist: 01.08.2005
Frist for gjennomføring: 09.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker