Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Direktiv 2005/55/EF om forurensende utslipp fra kj

Europaparlament- og rådsdirektiv 2005/55/EF av 28. september 2005 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot forurensende gass- og partikkelutslipp fra motorer med kompresjonstenning til bruk i kjøretøy, og forurensende utslipp fra kjøretøy med motor med elektrisk tenning og bruk a...

Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council of 28 September 2005 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Vegdirektoratet har sittet i arbeidsgruppen som har arbeidet med avgasskravene og har deltatt aktivt i utarbeidelsen av direktivet.

Direktivet er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) §§ 25-11 og 49-2.

Europaparlament- og rådsdirektiv 2005/55/EF skal samle og tydeliggjøre felles tekniske krav vedrørende gass- og partikkelutslipp for alle typer kjøretøy som drives frem av motor med kompresjonstenning eller elektrisk tenning, som bruker naturgass eller LPG. M1-kjøretøy med størst tillatt totalvekt på høyst 3500 kg er unntatt. Direktivet erstatter tidligere direktiv 88/77/EØF, samt innarbeide bestemmelsene i endringsdirektivene til dette direktivet (91/542/EØF, 99/96/EØF og 2001/27/EF). Direktiv 2005/55/EF trer nå inn som nytt direktiv og de tidligere direktivene oppheves.

Direktivet fastslår ingen vesentlige endringer i forhold til de tidligere direktivene når det gjelder utslippsgrenser, OBD (egendiagnosesystemer) eller utslippskontrollsystemers holdbarhet.

Direktivet angir at medlemsstatene ikke har tillatelse til å utstede EØF-eller nasjonal typegodkjenning for kjøretøy som ikke oppfyller kravene gitt i direktivet.  De enkelte krav (grenseverdiene) avhenger av kjøretøyklasse og gjelder grenseverdier for utslipp, jf. direktivets bilag I-VIII. Kravene skal gjelde fra 1. oktober 2005 for nye typegodkjennelser og 1. oktober 2006 for alle typegodkjenninger.

Kjøretøy som omfattes av direktivet må være utstyrt med OBD (egendiagnosesystem) for å overvåke for eksempel en katalysator eller et dieselpartikkelfilter. Dette kravet gjelder fra 1. oktober 2005 for nye typegodkjenninger og 1. oktober 2006 for alle typegodkjenninger, hva gjelder kjøretøy med kompresjonstenning. Det vil så innføres nye krav igjen fra 1. oktober 2008 for nye typegodkjenninger, og 1. oktober 2009 for alle typegodkjenninger, hva gjelder motor med kompresjonstenning eller motor med elektrisk tenning, som bruker naturgass eller LPG. Bestemmelsene vedrørende krav til utslippskontrollsystemers holdbarhet gjelder fra 1. oktober 2005 for nye typegodkjenninger og 1. oktober 2006 for alle typegodkjenninger.

Kravene gjelder for motor med kompresjonstenning eller motor med elektrisk tenning, som bruker naturgass eller LPG. Fabrikanten må kunne dokumentere at deres kjøretøy oppfyller kravene i direktivet. Det skal også dokumenteres at det forurensingsbegrensende utstyret er funksjonsdyktig i et kjøretøys normale levetid ved normale driftsbestemmelser.

Skatte- og avgiftslettelser er kun tillatt for kjøretøy som er i samsvar med dette direktivet og enhver slik lettelse må være kompatibel med de generelle traktatbestemmelser. Kommisjonen vil vurdere utslippsgrenser for tunge kjøretøy og motorer med hensyn på forurensinger som ennå ikke er regulert. I tillegg vil kommisjonen komme med nye forslag til ytterligere krav vedrørende NOx- og partikkelutslipp fra tunge kjøretøy.

Implementeringsfristen er 9. november 2006.

Vurdering

Direktivet vil ikke få vesentlige økonomiske konsekvenser eller medføre store innvirkninger for forbruker eller offentlig administrasjon.

Direktivet er relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2003)0522
Rettsaktnr.: 2005/55/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0055

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2005
Frist returnering standardskjema: 30.11.2005
Dato returnert standardskjema: 20.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.09.2006
Høringsfrist: 30.10.2006
Frist for gjennomføring: 09.11.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 08.12.2006
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.12.2006

Lenker

Til toppen