Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Direktiv om bilbelters forankring i motorvogner

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/41/EF om endring av Rådets direktiv 76/115/EØF om tilnærmelse av medlemslandenes lovgivning om bilbelters forankring i motorvogner...

Directive 2005/41/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 amending Council Directive 76/115/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to anchorages for motor-vehicle Safety belts....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Norge har vært representert i arbeidsgruppen som har utarbeidet endringsdirektivet og har deltatt aktivt underveis.

Forskrift 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) har i kap.16, bestemmelser om bilbelter og disses festepunkter. Her er Rådsdirektiv 76/115/EØF, som senest endret ved Kommisjonsdirektiv 96/38/EF, innarbeidet.

Ved kunngjøring av endringsforskrift er direktiv 2005/41/EF implementert i kjøretøyforskriften §§ 16-3, 16-6, 16-8.

Direktivet er en endring av direktiv 76/115/EØF, som senest endret ved direktiv 96/38/EF, for å pålegge montering av bilbelter i andre motorvogner enn M1-biler (personbiler). I dag er det etter EU-regelverket bare M1-biler som har et obligatorisk krav om bilbelter. Direktivet fastsetter at de tre direk­tivene om bilbelter, om disses festepunkter og om seter, endres samtidig med tanke på obligatorisk krav om bilbelter i alle kategorier biler.

Bakgrunnen for direktivet er ønsket/behovet for å redusere antall drepte og alvorlig skadede etter trafikkulykker. I Europa er 1,64 millioner mennesker drept i trafikken siden 1970, og trafikkulykker krevde i år 2000 over 40 000 dødsofre og mer enn 1,7 millioner hardt skadede. Én av tre vil bli hardt skadet i trafikken i løpet av livet.

Direktivets artikkel 2 har tre datoer for innføring:
Fra 20. april 2006 skal medlemslandene akseptere biler godkjent etter direk­tivet.
Fra 20. oktober 2006 skal nye typer biler i de aktuelle grupper biler oppfylle bestem­melsene i direktivet.
Fra 20. oktober 2007 skal alle nye biler tilhørende allerede eksisterende typer opp­fylle bestemmelsene i direktivet.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2003)0364
Rettsaktnr.: 2005/41/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/115/EØF
Celexnr.: 32005L0041

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.10.2005
Frist returnering standardskjema: 16.11.2005
Dato returnert standardskjema: 20.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.02.2006
Høringsfrist: 10.04.2006
Frist for gjennomføring: 20.06.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 18.08.2006
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.09.2006

Lenker

Til toppen