Eldirektiv II

Europaparlamentets- og rådets direktiv 2003/54/EF av 26.6 2003 om felles regler for det indre marked for elektrisitet (eldirektiv II) ...

Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2005

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.11.2003

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS-komiteen vedtok direktivet 2. desember 2005.

Utkast til endringer i energiloven og naturgassloven som følge av gjennomføring av el-direktiv II, gassmarkedsdirektiv II og forordningen om grensehandel med elektrisitet (energimarkedspakken) ble utarbeidet og sendt på høring i våren 2005. Nødvendige lovendringer som følge av energimarkedspakken ble fremmet våren 2006 i Ot.prp. nr. 57 (2005-2006) om endringer i naturgassloven m.v. og i Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) om endringer i energiloven, samtidig med en stortingsproposisjon fra Utenriksdepartementet om innhenting av Stortingets samtykke til innlemmelse av energimarkedspakken i EØS-avtalen. Samtykkeproposisjonen og begge lovsakene ble behandlet av Stortinget i juni 2006, og endringslovene ble satt i kraft med virkning fra 1. juli 2006. Energimarkedspakken vil tre i kraft i EØS når Island har behandlet saken i Alltinget og notifsert denne behandling. Dete r forventet ultmo 2006 tidlig 2007.

EUs råd og Europaparlament vedtok den 26. juni 2003 et nytt elektrisitetsdirektiv;

direktiv 2003/54/EC, om felles regler for det indre marked for

elektrisitet. Direktivet er hjemlet i det indre marked (art.95) og dermed

EØS-relevant. Direktivet ble vedtatt i EØS-komiteen 2. desember 2005.Direktivet benevnes gjerne som eldirektiv II, og erstatter

gjeldende direktiv 96/92/EC (eldirektiv I). Samtidig ble det vedtatt en ny

forordning, forordning (EC) nr. 1228/2003, vedrørende betingelsene for

adgang til nettet ved grenseoverskridende handel med elektrisitet.

Eldirektiv II var en del av en pakke som også inneholdt direktiv 2003/55/EC

om felles regler for det indre gassmarkedet. I forhold til hele

energimarkedspakken ser en gjennom eldirektiv II og gassdirektiv II en viss

konvergens i rammene for elektrisitets- og gassmarkedene.

I korthet er formålet ved eldirektiv II å bidra til en forbedring av det indre

elektrisitetsmarkedets funksjonsmåte og forbedringer i forhold til eldirektiv

I.

Direktivet er basert på en erkjennelse av at det var behov for endringer på

sentrale punkter og en ytterligere harmonisering av regelverket. Dette

vedrører blant annet på manglende tempo i markedsåpningen og manglende

harmonisering av reglene for adgang til transmisjons- og

distribusjonsnettene.

Hovedinnholdet i eldirektiv II er som følger:

• Bestemmelsene for offentlige tjenesteforpliktelser ("public service

obligations") er styrket for å ivareta allmenne økonomiske interesser.(artikkel 3)

• Det er kommet inn nye regler for merking (varedeklarasjon) av

elektrisitet på fakturaene til kundene. (artikkel 3.6)

• Det er oppstilt nærmere bestemmelser om forsyningssikkerhet på et

overordnet nivå i direktivet. Det er bestemmelser om

anbudsprosedyre til anvendelse i svært anstrengte

forsyningssituasjoner. (artikkel 4 og 7)

• Minimumskravet til oppsplitting av vertikalt integrerte kraftselskaper

er juridisk skille av transmisjon og distribusjon fra andre deler av

selskapet. Det oppstilles videre visse krav til administrative skiller

mellom de juridiske enhetene og funksjoner. Det er imidlertid ikke et

krav til eiermessig skille i direktivet. (artikkel 10 og 15)

• Bestemmelsene om tredjepartsadgang er justert slik at det nå er én

modell; regulert tredjepartsadgang. Tariffene eller metoden for

tariffering skal være kjent "ex-ante", dvs. på forhånd. (artikkel 20)

• Tempoet for markedsåpning er økt siden markedet for ikke-husholdningskunder

skal åpnes allerede 1.7.2004 og markedet for

husholdningskunder skal åpnes 1.7. 2007. (artikkel 21)

• Helt nytt i eldirektiv II er regler for regulatorfunksjonene som sier at

disse skal være uavhengige av de økonomiske interesser i sektoren.(artikkel 23)

• Elektrisitetsdirektiv II skal implementeres innen 1. juli 2004.

(artikkel 30)

Merknader

Etter en gjennomgang av direktivet synes det ikke å være behov for

omfattende endringer av norsk rett på lovs nivå. Hovedrammene som er nedfelt i energiloven og tilhørende forskrifter som

følge av markedsreformen på 1990-tallet og senere tilpasninger vil i stor grad ligge fast ved gjennomføring av eldirektiv II.

Men gjennomføringen av direktivet innebærer et behov for enkelte endringer i energiloven og tilhørende forskrifter. Disse endringene ble fremmet for Stortinget og behandlet i egen Ot.prp våren (juni)  2006.  

En implementering av eldirektiv II har ført til enkelte nye rapporteringskrav og lignende overfor EFTAs

overvåkingsorgan (ESA).

Sakkyndige instansers merknader

Olje- og energidepartementet har mottatt høringssvar fra

Landssammenslutningen av vassdragskommuner (LVK), Norges vassdragsog

energidirektorat (NVE), Statoil, Energibedriftenes Landsforening (EBL),

daværende Prosessindustriens Landsforening(PIL), Oljedirektoratet (OD), Kjemisk

forbund, Kommunenes Sentralforbund (KS) og Forum for Strategisk

Nettutvikling (FSN). Det er ikke fremkommet noen innvendinger mot at

direktivet gjennomføres i norsk rett.

Vurdering

Eldirektiv II vil føre til en videreutvikling av det europeiske kraftmarkedet, som ut fra en samlet vurdering vil være en fordel for norske interesser. Norge har allerede gjennomført gjeldende eldirektiv og norsk lovgivning for sektoren har til nå vært langt foran utviklingen i EU på dette området. Norge er en integrert del av det nordiske og nordeuropeiske kraftmarkedet og har etablert en omfattende handel med kraft på tvers av landegrensene. Direktivets bestemmelser vil føre til en økt grad av likevekt mellom de regler som er utviklet for et felles nordisk marked og de bestemmelser som nå må gjennomføres blant annet i det kontinentale Nord-Europa.

Andre opplysninger

Det er nylig utarbeidet en fremdriftsrapport av kommisjonen om det indre energimarked som vurderer status i forhold til gjennomføring av energimarkedspakken, inklusive eldirektiv II, i EØS-landene. Selv om det er fremdrift i lovgivningsprosessen i en rekke land påpekes det likevel at det er mangelfull markedsintegrasjon og gjennomføring av eldirektiv II, og at lovgivningen må gjennomføres fullt ut for å få til et velfungerende marked. Gjennom sektorundersøkelsen for energimarkedene har EU forsterket overvåkingen av konkurransesituasjonen. Nye rapporter fra Kommsjonen om situasjonen i energimarkedene vil foreligge på slutten av 2006.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2001)125
Rettsaktnr.: 2003/54/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32003L0054

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.07.2003
Frist returnering standardskjema: 16.09.2003
Dato returnert standardskjema: 17.11.2003
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 146/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.03.2007

Lenker