EØS-notatbasen

Forordning om el-grensehandel

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 av 26.6.2003 om betingelsene for adgang til nettet ved grenseoverskridende handel med elektrisitet ...

Regulation (EC) No 1228/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2005

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.11.2003

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen 1228/2003 ble inkorporert i EØS gjennom vedtak i EØS-komiteen den 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

26. juni 2003 vedtok EUs råd og Europaparlament forordning (EC) nr.

1228/2003, vedrørende betingelsene for adgang til nettet ved

grenseoverskridende handel med elektrisitet. Forordningen var en del av en

pakke som også inneholdt direktiv 2003/54/EC, om felles regler for det

indre marked for elektrisitet, og direktiv 55/2003/EC, om felles regler for

det indre gassmarkedet. Forordningen er hjemlet i det indre marked (art.

95) og er dermed EØS-relevant. Forordningen ble vedtatt i EØS-komiteen som en del av energimarkedspakken den 2.12.2005.

Formålet med forordningen er å stimulere krafthandelen mellom land og

dermed økt konkurranse innenfor det indre kraftmarkedet. Dette skal skje

blant annet gjennom en mer effektiv utnyttelse av overføringskapasiteten

mellom landene.

Hovedbestemmelsene i forordningen er som følger;

  • Det skal etableres av en kompensasjonsordning for kostnader knyttet

til grensekryssende handel. (artikkel 3)

    • Det skal etableres en ramme for videre harmonisering av prinsippene

for fastsettelse av tariffer. (artikkel 4)

    • Forordningen utgjør en ramme for videre harmonisering av

prinsippene for utnyttelsen av overføringskapasiteten mellom land.

Det er i et anneks til forordningen utarbeidet egne retningslinjer.(artikkel 6)

    • Forordningen spesifiserer at det skal opprettes en regulatorisk komité som skal

assistere kommisjonen i det videre arbeidet med de ovennevnte

spørsmål. Dette kalles for en komitologiprosedyre. (artikkel 13)

    • Forordningen skal implementeres innen 1. juli 2004, parallelt med de

øvrige direktiver i energimarkedspakken. (artikkel 15)

Merknader

Ettersom dette er en forordning

må hele teksten uavkortet tas inn i norsk lov- eller forskriftsverk.

En inkorporering av forordningen om grensehandel med elektrisitet vil

kunne medføre enkelte administrative konsekvenser, så som

rapporteringskrav og lignende overfor ESA.

Det må antas at også enkelte økonomiske og budsjettmessige konsekvenser

vil kunne følge av en implementering av direktivet.

Sakkyndige instansers merknader

Olje- og energidepartementet har mottatt høringssvar fra LVK, NVE, Statoil,

EBL, PIL, OD, Kjemisk forbund, KS, UD, LO, Statnett og Forum for

Strategisk Nettutvikling. Betydningen av å følge opp arbeidet i komiteen

som skal assistere kommisjonen i utarbeidelsen av mer detaljerte

retningslinjer har blitt understreket. Det er ikke fremkommet noen

innvendinger mot at forordningen inkorporeres i norsk rett. Det må også

nevnes at Statnett, som systemansvarlig (TSO) i Norge, har deltatt i

prosessen med det praktiske opplegg knyttet til de løsninger som er foreslått

gjennom ETSO, den europeiske paraplyorganisasjonen for TSO'er. Videre

deltar NVE i dette arbeidet gjennom sin deltakelse i det europeiske

regulatorsamarbeidet CEER og i Kommisjonens nye rådgivende komité

ERGEG.

Vurdering

Etter en samlet vurdering ser OED positivt på at forordningen 1228/2003 ble innlemmet i EØS-avtalen og i norsk rett ved EØS-komitevedtak den 2. desember 2005, som del av hele energimarkedspakkeni EØS-avalen.

Forordningen ble vedtatt med følgende tekniske tilpasninger: Det ble presisert at de oppgaver som knytter seg til art. 12 (2), dvs. tvisteløsning, skal håndteres av de nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene. Videre ble det presisert at berørste EFTA-stater vil kunne sende observatører til møtene i komiteen som opprettes i henhold til artikkel 13. EFTA-statenes representanter skal delta for fullt i komiteens arbeid, men skal ikke ha stemmerett. I en feller erklæring vedlagt protokollen fra EØS-komitevedtaket er det også presisert at endringer i retningslinjener under forordningen vil skje gjennom EØS-komitevedtak.

Andre opplysninger

En oppdatering av retningslinjer under forordningen vil skje i en egen komiteprosedyre. Det har allerede vært et møte den 25. januar 2006 om retningslinjer for flaskehals-håndtering, hvor Norge var invitert. Det blir utarbeidet eget EØS-notat om dette.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1228/2003
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32003R1228

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.07.2003
Frist returnering standardskjema: 16.09.2003
Dato returnert standardskjema: 17.11.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 146/2005
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.03.2007