Kommisjonsvedtak om ERGEG

Kommisjonsbeslutning 2003/796/EF av 11. november 2003 om opprettelse av den Europeiske regulatorgruppen for elektrisitet og gass (ERGEG). ...

2003/796/EC: Commission Decision of 11 November 2003 on establishing the European Regulators Group for Electricity and Gas ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2005

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Et EØS-vedtak om ERGEG ble tatt den 2. desember 2005 som en del av vedtaket om energimarkedspakken.

11. november 2003 vedtok EU-kommisjonen beslutning 2003/796/EC om opprettelse av den Europeiske regulatorgruppen for elektrisitet og gass (European RegulatorsGroup for Electricity and Gas) - ERGEG.

Beslutningens artikkel 2 fastslår at ERGEG vil bestå av medlemslandenes regulatorer for elektrisitet og gass. Gruppen skal assistere kommisjonen i arbeidet med å sikre en konsistent håndhevelse av bestemmelsene i energimarkedspakken og eventuelle nye rettsakter på el- og gassområdet. Gruppen skal også assistere og rådgi EU-kommisjonen i utarbeidelse av utkast til gjennomføringstiltak på el- og gassområdet og i alle saker som gjelder det indre marked for energi.

Kommisjonsbeslutningens artikkel 3 fastslår at EØS/EFTA-land kan delta som observatører i gruppen. EUs vedtak om ERGEG ble bekreftet ved at kommisjonsvedtaket ble en del av EØS gjennom EØS-komiteens vedtak den 2.12.2005.

Merknader

Det vil ikke være behov for endringer i norsk lov som følge av at kommisjonsbeslutningen om opprettelsen av ERGEG nå er innlemmet i EØS-avtalen.

En implementering av kommisjonsbeslutningen om opprettelse av ERGEG medfører enkelte administrative konsekvenser, som saksforberedelse og deltakelse på møter i ERGEG.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsvedtaket var ikke på høring. Det ble ansett som lite hensiktsmessig å gjøre dette siden det dreide seg om en bekreftelse i EØS-komiteen av en allerede etablert praksis hvor norsk regulator, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), blir invitert til møtene i ERGEG.

Vurdering

OED ser positivt på at ERGEG nå er formelt del av EØS-avtalen.

EU-kommisjonens videre arbeid med el- og gassmarkedene i Europa vil ha direkte innvirkning på el- og gassmarkedene i Norge. EUs vedtak av energimarkedspakken fra 2003 var en viktig milepæl for EUs arbeid med det indre energimarkedet for elektrisitet og naturgass, men det legges i denne pakken også føringer på organiseringen av det videre arbeid med regelverk. Det er derfor viktig at Norge er representert i den nye gruppen av regulatorer (ERGEG) som skal rådgi kommisjonen både om gjennomføring av eksisterende lovgivning og eventuell utarbeidelse av nytt regelverk. Energimarkedspakken henviser spesifikt til regulatorgruppen som en sentral aktør i utarbeidelse av nye bindende retningslinjer som har vesentlig betydning for Norge.

Gjennom deltakelse i ERGEG er Norge trukket med i arbeidet med nytt regelverk i EU på energiområdet. Det vurderes som spesielt viktig å bli trukket med i slikt arbeid i en tidlig fase. Innlemmelsen av kommisjonsbeslutningen om opprettelsen av ERGEG i EØS-avtalen bekreftet det formelle grunnlaget for norsk deltakelse i ERGEG. De posisjoner som NVE utarbeider i ERGEG skal skje i en nær dialog med OED. I gjennomføringen av vedtaket om ERGEG er det derfor viktig at OED kontinuerlig har kontakt med NVE om norske posisjoner og at NVE rapporterer fra de møter som pågår i ERGEG.  

Andre opplysninger

I tillegg til ERGEG deltar også NVE i organisasjonen av europeiske energiregulatorer (CEER). I praksis vil mange av de saker som kommer opp i ERGEG også bli vurdert i CEER først og siden parallellt. Det er derfor også viktig at OED holdes jevnlig oppdatert om de saker som behandles i CEER fordi det er et godt inntakspunkt for å "fange opp" de saker som blir fremmet fra Kommisjonen. Etter EU's topmøte den 8.-9. mars er det sannsynlig at ERGEGs funksjoner gjennomgås med henblikk på en tredje energimarkedspakke som blir presentert medio 2007. (se eget flak om meddelelse om det indre marked for elektrisitet og naturgass). 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2003/796/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32003D0796

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.12.2004
Frist returnering standardskjema: 13.01.2005
Dato returnert standardskjema: 15.12.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 146/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen