Om bruk av tungmetaller i kjøretøy

Rådsvedtak 2005/673/EF av 20. september 2005 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy ...

Council Decision 2005/673/EF of 20 September 2005 amending annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on End-of life vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Kunngjort i Official Journal (30.09.2005, L 254/69).

Beslutningen følges opp av Statens forurensningstilsyn.

Sammendrag av innholdet

Vedlegg 2 i Parlaments- og Rådsdirektiv av 18. september 2000 om kasserte kjøretøy (2000/53/EC) fastsetter unntak fra forbud mot bruk av bly, kvikksølv, cadmium og hexavalent krom i kjøretøy.

Gjeldende kommisjonsbeslutning endrer noen av disse unntakene. Enkelte av unntakene fra forbudet forlenges ikke, da bruken nå kan unngås. Visse materialer og komponenter med innhold av gjeldende metaller gis imidlertid fortsatt unntak, da bruken av disse stoffene fortsatt ikke kan unngås.

Merknader

Gjeldende norsk regelverk og politikk på området:
- Produktforskriften av 1. juni 2004 § 3-15 om kjøretøy – utfasing av komponenter, merking og informasjonsplikt
- Avfallsforskriften av 1. juni 2004 kapitel 4 om kasserte kjøretøy, jf. vedlegg 1 pkt. 6.

Forslaget forventes å få rettslige konsekvenser i Norge ved at vedlegg 1 i produktforskriftens § 3-15, jf. vedlegg 1 pkt. 6 til avfallsforskriftens kapitel 4 må endres. Annex II oversettes til norsk og settes inn i produktforskriften vedlegg I tilsvarende, avfallsforskriften vedlegg 1 pkt. 6 endres til å kun gjelde demonteringskrav. Det er i dag to like tabeller som står i de norske forskriftene. Det skaper misforståelse hos aktørene.

Forslaget forventest ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser i Norge utover endringen av forskriftene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Forslaget påvirker ikke norske interesser, men vurderes å være i samsvar med norsk politikk.

Forslaget anses relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Årsaken til endringen er en vurdering av tekniske og vitenskaplige muligheter for å innføre totalt tungmetallforbud i produksjon av biler. Kommisjonen har hatt åpne høringer via internett.

SFT deltar i Kommisjonens avfallskomite (TAC) for tekniske tilpasninger av direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2005)673
Rettsaktnr.: 2005/673/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/53/EF
Celexnr.: 32005D0673

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.10.2005
Frist returnering standardskjema: 29.11.2005
Dato returnert standardskjema: 27.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 050/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker