Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2005/76/EF av 8. november 2005 som endrer rådsdirektivene 90/642/EØF og 86/362/EØF når det gjelder grenseverdier for restmengder av kresoxim – metyl, cyromazin, bifenthrin, metalaksyl og azoxystrobin. ...

Commission Directive 2005/76/EC of 8 November 2005 amending Council Directives 90/642/EEC and 86/362/EEC as regards the maximum residue levels of kresoxim-methyl, cyromazine, bifenthrin, metalaxyl and azoxystrobin fixed therein...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og er til vurdering i EFTA/EØS – landene. Medlemslandene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen den 9. mai 2006 og ta i bruk de nye grenseverdiene fra 10. mai 2006.

Direktivet endrer grenseverdiene for kresoksimmetyl, cyromazin, bifentrin, metalaxyl og azoksystrobin. Bakgrunnen for endringene er at Kommisjonen har mottatt informasjon om ny eller endret bruk av disse stoffene. Grenseverdiene for metalaksyl er midlertidige, men gjøres permanent etter 4 år dersom det innen da ikke er framlagt dokumentasjon som berettiger fastsettelse av andre verdier. For de andre stoffene er grenseverdiene permanente. Et flertall av grenseverdiene er satt på deteksjonsgrensen.

Merkander:

Gjeldende regelverk er Forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Vurdering

Grenseverdiene overskrider ikke ADI (akseptabelt daglig inntak) eller ARfD (akutt referansedose) og er vurdert til ikke å utgjøre noen helsemessig risiko. Av stoffene direktivet omfatter, er kresoksymmetyl og azoksystrobin godkjent i Norge. Direktivet endrer grenseverdiene i enkelte kulturer som er godkjent bruksområde i Norge, men det medfører ingen konsekvenser da de nye grenseverdiene er høyere enn de som er gjeldende i dag.  

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/76/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0076

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.11.2005
Frist returnering standardskjema: 06.01.2006
Dato returnert standardskjema: 22.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 045/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker