plantevernmidler

Kommisjonsdirektiv 2005/57/EF av 21. september 2005 som endrer rådsdirektiv 91/414/EØF for å inkludere MCPA og MCPB som virksomme stoffer...

Commission Directive 2005/57/EC of 21 September 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include MCPA and MCPB as active substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innholdet

Rettsakten omhandler beslutning om å inkludere 2 eksisterende virksomme stoffer (plantevernmidler) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, den såkalte positivlisten. Virksomme stoffer som skal inngå i plantevernmidler blir for tiden vurdert av EU-landene mht eventuell oppføring på positivlisten. Dette gjelder både eksisterende virksomme stoffer (på markedet per 25. juli 1993) og EU-nye virksomme stoffer. Av stoffene som er behandlet på fellesskapsnivå kan bare de som er oppført på positivlisten inngå i plantevernmidler som godkjennes av hvert enkelt medlemsland i hht kriteriene i rådsdirektiv 91/414/EØF. Ved vurdering av plantevernmidler som inneholder de aktuelle stoffene for eventuell godkjenning i medlemslandene skal det tas spesielt hensyn til følgende: MCPA: Potensialet for grunnvannsforurensning når stoffet brukes i områder med sårbar jord og/eller klimatiske forhold. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes ved behov. Beskyttelse av vannlevende organismer. Godkjenningsbetingelsene skal inkludere risikoreduserende tiltak ved behov, som for eksempel buffersoner.

MCPB: Potensialet for grunnvannsforurensning når stoffet brukes i områder med sårbar jord og/eller klimatiske forhold. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes ved behov. Beskyttelse av vannlevende organismer. Godkjenningsbetingelsene skal inkludere risikoreduserende tiltak ved behov, som for eksempel buffersoner.

Merknader

Rådsdirektiv 91/414/EØF er en del av EØS-avtalen, men EØS/EFTA-landene har et ikke tidsavgrenset unntak for disse bestemmelsene, og de er derfor ikke implementert i norsk regelverk. Vurdering av plantevernmidler for bruk i Norge reguleres av forskrift om plantevernmidler av 26. juli 2004.

Status for stoffene (brukt som plantevernmiddel) i Norge:

MCPA: Godkjent

MCPB: Ikke i Norge 

Vurdering

Rettsakten er akseptabel i henhold til eksisterende unntak.

Andre opplysninger

Norge har unntak fra EUs godkjenningsordning for plantevernmidler. Grenseverdiene for rester i næringsmidler som blir fastsatt i EU, blir imidlertid implementert i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/057/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0057

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.11.2005
Frist returnering standardskjema: 19.11.2005
Dato returnert standardskjema: 02.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.06.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 056/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.06.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen