Publisering av harmoniserte standarder under APSD

Kommisjonsbeslutning 2005/718/EF om sikkerhetskrav som skal etterkommes i de europeiske standarder for visse forbrukerprodukter i henhold til direktiv 2001/95/EF...

Commission Decision of 13 October 2005 on compliance of certain standards with the general safety requirement of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and the publication of their referencec in the Official Journal...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

EØS-landene og EU-kommisjonen har, i samarbeid med de europeiske standardiseringsorganisasjonene og etter å ha konsultert andre berørte parter, kommet frem til at de standarder som er opplistet i vedlegget til Kommisjonsbeslutning av 13. oktober 2005 anses å være i overensstemmelse med produktsikkerhetsdirektivet, og har derfor fattet en beslutning om å offentliggjøre disse standardene i De Europeiske Fellesskaps Tidende. 

EØS-NOTAT OM KOMMISJONSBESLUTNING 2005/718/EF OM SIKKERHETSKRAV SOM SKAL ETTERKOMMES I EUROPEISKE STANDARDER FOR VISSE FORBRUKERPRODUKTER I HENHOLD TIL DIREKTIV 2001/95/EF


1.      Bakgrunn og status
 
Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (produktsikkerhetsdirektivet) er et horisontalt rammedirektiv, som regulerer sikkerheten ved forbrukerprodukter i EØS-området. Direktivet trådte i kraft 15. januar 2004.
 
Direktivets målsetting er at forbrukerprodukter som er gjort tilgjengelig i EØS-markedet skal være sikre mot helseskadelige virkninger. For det formålet, fastsetter direktivet et alminnelig sikkerhetskrav for forbrukerprodukter, som understøttes av en definisjon av ”sikkert” produkt.

I henhold til direktiv 2001/95/EF artikkel 3.2, skal et forbrukerprodukt anses å være sikkert når det er i samsvar med harmoniserte standarder. Med harmonisert standard menes standard utarbeidet av europeiske standardiseringsorganisasjoner på bakgrunn av mandat fra EU-kommisjonen (og EFTA) og som er publisert i De Europeiske Fellesskaps Tidende (og EØS-tillegget til disse) i henhold til direktivets artikkel 4.
 
I direktiv 2001/95/EF artikkel 4.2 oppstilles det prosedyrer for publisering av standarder som er vedtatt av de europeiske standardiseringsorganene før produktsikkerhetsdirektivet trådte i kraft. Dersom standardene sikrer overholdelse med det alminnelige sikkerhetskravet, kan Kommisjonen beslutte å offentliggjøre referansen til standardene i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
 
Direktivet åpner også for at standarder som har blitt vedtatt av de europeiske standardiseringsorganene etter produktsikkerhetsdirektivet trådte i kraft uten at de er mandaterte i henhold til produktsikkerhetsdirektivet artikkel 4.1 publiseres De Europeiske Fellesskaps Tidende, dersom de oppfyller det alminnelige sikkerhetskravet i direktivet.
 
Sakkyndige instansers merknader 
Standardene for produktene omtalt i vedlegget til Kommisjonsbeslutning av 13. oktober 2005 skal utarbeides med bakgrunn i beslutning 2005/718/EF, som er ment å sikre at produktene oppfyller det alminnelige sikkerhetskravet i direktiv 2001/95/EF. Bruk av standardene vil gjøre det enklere for produsenter, importører og tilsynsmyndigheter å bedømme om sikkerhetskravene i direktivet/produktkontrolloven er oppfylt. Det anses som positivt at det utarbeides harmoniserte standarder på området.
 
Merknader 
Harmonisering av omtalte standarder vil ikke få økonomiske, budsjettmessige eller rettslige konsekvenser annet enn at produsentene og importørene får det enklere med hensyn til å oppfylle direktivets essensielle sikkerhetskrav.

Direktiv 2001/95/EF er gjennomført i norsk rett i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven). Forbrukerprodukter som er i overensstemmelse med nasjonal standard som oppfyller krav i harmonisert standard, anses for å være sikre mot helseskadelige virkninger, jf. produktkontrolloven § 3 b. 
  
 

Vurdering

Forslag til beslutning har vært gjenstand for diskusjon og høring i kommisjonsgruppen under direktiv 2001/95/EF hvor Norge deltar. Norge har ikke hatt innvendinger til forslaget.

Rettsakten har vært til behandling i spesialutvalget for handelsforenkling hvor den ble funnet relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/718/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0718

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.10.2005
Frist returnering standardskjema: 28.11.2005
Dato returnert standardskjema: 02.12.2005
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen