Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rekommandasjon om uavhengige styrer

Rekommandasjon om rollen til styremedlemmer som har en tilsynsfunksjon og om komiteer i styrer...

Commission recommendation of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the supervisory board...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2005

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.01.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rekommandasjonen ble vedtatt av kommisjonen 14. desember 2004. En rekommandasjon er ikke bindende, og det gjelder derfor ikke noen gjennomføringsfrist. I artikkel  8.1 bes imidlertid om at kommisjonen notifiseres om anvendelsen av rekommandasjonen innen 30. juni 2006.

Sammendrag av innholdet

Rekommandasjonen har sin bakgrunn i handlingsplanen på selskapsrettens område av 21. mai 2003 (COM (2003) 284 final). Formålet med rekommandasjonen er først og fremst å styrke styrets tilsynsførende funksjon overfor selskapets administrative ledelse. Reglene gjelder børsnoterte selskaper, men det er ikke noe i veien for å anvende tilsvarende regler også på andre selskaper. Rekommandasjonen krever at styret skal ha et antall uavhengige styremedlemmer "tilstrekkelig til å sikre at enhver materiell interessekonflikt som involverer noen i selskapets administrative ledende organer eller styret vil bli håndtert på en passende måte". I tillegg angis krav til styremedlemmer med henblikk på kvalifikasjoner, omfanget av andre verv mv. Rekommandasjonen omhandler også krav til saksforberedende underkomiteer i styret. Det gis videre regler om at styret årlig skal evaluere sin sammensetning og virkemåte, og skal utgi informasjon om selskapets organisering mv. I to vedlegg til rekommandasjonen gis mer detaljerte regler, blant annet om hvilke forhold som er til hinder for at et styremedlem kan anses som uavhengig og om den nærmere sammensetningen av og oppgavene til underkomiteer mm.

Merknader

I den norske allmennaksjeloven har styret ansvar for å føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet for øvrig, eventuelt i kombinasjon med bedriftsforsamlingen. Reglene i rekommandasjonen med vedlegg er i hovedsak i tråd med dette, og den inneholder ikke noe som er i strid med reglene i allmennaksjeloven. Der rekommandasjonen tillegger styret oppgaver som i norsk rett hører under generalforsamlingen eller bedriftsforsamlingen, kan man i henhold til artikkel 1.3.1 og 1.3.2 se bort fra rekommandasjonens regler.

Allmennaksjeloven regulerer ikke styremedlemmers generelle uavhengighet eller deres "profil" for øvrig, utover det som følger av habilitetsreglene. Loven inneholder heller ikke nærmere regler om opprettelse av saksforberedende underkomiteer i styret. Rekommandasjonens regler innebærer en regulering av styrets sammensetning og utførelse av sine oppgaver, som er på et detaljnivå som man ikke finner i den norske allmennaksjeloven.

I rekommandasjonens fortale fremgår at en gjennomføring kan skje i form av anbefalinger utarbeidet i markedet, som innebærer at børsnoterte selskaper må redegjøre for sin praksis ved referanse til "beste praksis" prinsipper (såkalt "comply or explain"). "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" inneholder denne typen "comply or explain" regler med prinsipper for beste praksis når det gjelder styremedlemmers uavhengighet og bruk av saksforberedende underkomiteer i styret m.v. Hvorvidt det i tillegg til dette vil være ønskelig å vurdere om rekommandasjonens prinsipper bør gjennomføres i lovgivningen, er foreløpig uavklart.

En slik gjennomføring av rekommandasjonens regler vil ikke få noen økonomiske eller administrative  konsekvenser for det offentlige. For allmennaksjeselskapene vil en gjennomføring kunne få visse administrative konsekvenser, knyttet til hvilke krav som oppstilles mht. styrenes sammensetning og arbeidsmåte.

Vurdering

Rekommandasjonen er EØS relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/162/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005H0162

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2005
Frist returnering standardskjema: 12.04.2005
Dato returnert standardskjema: 07.04.2005
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen