Vet - Bluetongue Spania

Kommisjonsvedtak 2005/763/EF av 28. oktober 2005 om endring av vedtak 2005/393/EF når det gjelder restriksjonssoner i forbindelse med bluetongue i Spania...

Commission Decision 2005/763/EC of 28 October 2005 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted the zones in relation to bluetongue in Spain...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er implementert i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg 1 til vedtak 2005/393/EF som angår sone E, Spania. Årsaken til endringen (utvidelse av sonene) er at det i periferien i flere av de eksisterende sonene er oppdaget blutonguevirus.

Vedtak 2005/393/EF omhandler etablering av risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og vilkår fra forbudet i direktiv 2000/75/EF mot visse forflytninger av dyr, sæd, egg og embryo.  

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 21. januar 2002 nr. 57 om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av bluetongue fra Italia, Frankrike, Hellas, Spania og Portugal.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forskrift 21. januar 2002 nr. 57 om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av bluetongue fra Italia, Frankrike, Hellas, Spania og Portugal er egentlig feilaktig betegnet som et særskilt beskyttelsestiltak; den skulle ha vært en vanlig forskrift.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/763/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/75/EF
Celexnr.: 32005D0763

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.11.2005
Frist returnering standardskjema: 19.12.2005
Dato returnert standardskjema: 04.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen