Veterinære legemidler

Kommisjons forordning (EF) nr. 1911/2005 av 23. november 2005 som endrer vedlegg I til Rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en Fellesskaps prosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, for flugestone acetate...

Commission Regulation (EC) No 1911/2005 of 23 November 2005 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards flugestone acetate...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert Kommisjonen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1911/2005 omhandler: Flugestone acetat er overført fra vedlegg III til vedlegg I etter fullførte vitenskaplige studier for muskel, fett, lever og nyre for storfe og geit til terapeutisk og avlsteknisk bruk.  
 
Vedlegg I inneholder liste over farmakologisk virksomme stoffer som har fastsatte grenseverdier med hensyn til rester.


Merknader: 
Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Forskriften må endres ved gjennomføring av foreliggende forordning.

Det er ikke noe produkt som inneholder denne substansen med markedsføringstillatelse i Norge. Substansen finnes allerede på vedlegg I når det gjelder storfe- og geitemelk, og den er kun tillatt til terapeutisk og avlsteknisk bruk.

Sakkyndige instansers merknader:  
Rettsakten har vært til høring hos Kjøttbransjens Landsforbund, Landbrukssamvirkets felleskontor, Fagsenteret for fjørfe, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Tine og Norges veterinærhøgskole. Det har ikke kommet noen innvendinger fra dem til disse bestemmelsene. 

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1911/2005
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32005R1911

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2005
Frist returnering standardskjema: 20.01.2006
Dato returnert standardskjema: 27.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 080/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.07.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.01.2007

Lenker

Til toppen