Begrensningsdirektivet - toluen og triklorbenzen

Parlaments- og rådsdirektiv 2005/59/EF av 26. oktober 2005 om begrensninger på omsetning og bruk av visse farlige stoffer og produkter - toluen og triklorbenzen...

Directive 2005/59/EC of The Parliament and The Council of 26 October 2005 regarding limitations on marketing and use of certain dangerous substances and preparations - toulene and trichlorobenzene...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.10.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktivet ble fastsatt 26. oktober 2005.

Norge deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe for begrensningsdirektivet som dette direktivet faller inn under.

Myndighetene har også vært i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innholdet:

Direktiv 76/769/EØF gir regler vedrørende omsetning og bruk av visse farlige stoffer og produkter (begrensningsdirektivet).

Direktiv 2005/59/EF er 28. endring av direktiv 76/769/EØF og innebærer restriksjoner på omsetning og bruk av toluen og triklorbenzen.

Toluen:

Toluen skal ikke omsettes eller brukes som et stoff eller bestanddel i stoffblanding i en konsentrasjon lik eller høyere enn 0,1 vektprosent i lim eller spraymaling til vanlig/privat forbruk.

Toluen benyttes først først og fremst som råvare i synteser av andre kjemikalier, som løsemidler i mange produktgrupper samt i mange industrisektorer. Toluen kan dessuten oppstå fra bruk og forbrenning av petroleumsprodukter. Toluen er bl.a. klassifisert som meget brannfarlig samt farlig ved innånding. Det er dessuten mistanke om at toluen kan gi skade på fosteret under graviditet.

Triklorbenzen:

Triklorbenzen skal ikke omsettes eller brukes som et stoff eller som bestanddel i stoffblanding i en konsentrasjon lik eller høyere enn 0,1 vektprosent til vanlig/privat forbruk, unntatt:

  • som intermediater i syntese, eller
  • som løsemidler i lukkede prosess for klorineringsreaksjoner, eller
  • til produksjon av 1,3,5 - trinitro - triminobenzen (TATB).

Triklorbenzen benyttes først og fremst som mellomprodukt i produksjon av bekjempningsmidler og som løsemidler i lukkede prosesser. Triklorbenzen kan også benyttes som bærere av fargestoffer i tekstilindustrien ved pigmenttrykk. Triklorbenzen er klassifisert som farlig ved svelging og irriterende samt giftig for vannlevende organismer og kan forårsake skadelige langtidseffekter i vannmiljøet.

Merknader:

Forskrift nr. 922 av 1. juni 2004 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) implementerer bestemmelser i begrensningsdirektivet.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Triklorbenzen omfattes av nasjonalt resultatmål om at kjemikalier oppført på en prioritetsliste skal reduseres vesentlig, senest innen 2010, jf. St.meld.nr. 25 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (2002-2003).

EUs regulering av toluen og triklorbenzen anses som positivt både for helse og miljø.

Da EU-kommisjonen presenterte direktivforslaget bemerket representanter fra industrien at forslaget var uproblematisk og forventet, og at tilbaketrekning fra markedet allerede er påbegynt.

En implementering vil bli gjort gjennom endringer i produktforskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2004)320
Rettsaktnr.: 2005/59/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/59/EF
Celexnr.: 32005L0059

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.11.2005
Frist returnering standardskjema: 09.01.2006
Dato returnert standardskjema: 20.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 047/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker