Biocider

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1048/2005 av 13. juni 2005 om tillegg til forordning (EF) nr. 2032/2003 om andre fase av det 10-årige vurderingsprogrammet for biocider - direktiv 98/8/EF...

Commission Regulation (EC) No 1048/2005 of 13 June 2005 amending Regulation 2032/2003 on the second phase of the 10-year programme referred to in Article 16(2) of directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.10.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.10.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten har vært til vurdering i EØS/EFTA-landene, og rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 10.03.2006 ved beslutning 27/2006.

Sammendrag av innholdet

Kommisjonsforordning 2032/2003 er knyttet til EU-direktiv om markedsadgang for biocidholdige produkter og deres aktive stoffer - direktiv 1998/8/EF (biociddirektivet). Biociddirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 32/2003 av 14. mars 2003. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1048/2005 innfører et tillegg til forordning 2032/2003.

Det vedtatte biociddirektivet regulerer markedsadgang for biocidholdige produkter og deres aktive stoffer. Direktivet krever at kun produkter som inneholder aktive stoffer som er oppført på direktivets annekser kan godkjennes for markedsføring. Aktive stoffer som fantes på markedet i biocidprodukter før 14. mai 2000 (eksisterende aktive stoffer) skal derfor i prioritert rekkefølge vurderes for eventuell oppføring på direktivets annekser over stoffer som kan benyttes i biocidprodukter. Utfyllende regler for gjennomføring av slik vurdering vedtas gjennom Kommisjonsforordninger.

Forordningene 1896/2000 og 1687/2002 gir regler for gjennomføring av første fase av det 10-årige vurderingsprogrammet for biocider og biocidprodukter når det gjelder frister for identifikasjon og notifikasjon av eksisterende aktive stoffer. Kommisjonsforordning 2032/2003 gir detaljerte regler for gjennomføring av andre fase av vurderingsprogrammet når det gjelder dokumentasjonskrav, evaluering, samarbeid, frister for søknader og oversending av data, samt oversikt over hvilke land som er rapportør for de ulike aktive stoffene. Kommisjonsforordning 1048/2005 innfører forlengede tidsfrister - til 14. mai 2010 - i forhold til identifisering og notifisering av visse eksisterende aktive stoffer.

Gjeldende rett:

Biociddirektivet samt forordningene 1896/2000 og 1687/2002 er gjennomført i forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidholdige produkter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Forordning 2032/2003 er inntatt i EØS-avtalen og nylig ferdig oversatt og vil straks bli inntatt som et vedlegg til forskriften.

Vurdering

Rettsakten er funnet relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Norge deltar aktivt i arbeidsgruppen for biociddirektivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1048/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R1048

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.07.2005
Frist returnering standardskjema: 23.08.2005
Dato returnert standardskjema: 28.10.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 027/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.03.2006
Høringsfrist: 15.06.2006
Frist for gjennomføring: 01.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker