Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1459/2005 av 8. september 2005 om endring av vilkårene for godkjenning av en rekke tilsetningsstoffer til bruk i fôr, som tilhører gruppen sporstoffer...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1459/2005 of 8 September 2005 amending the conditions for authorisation of a number of feed additives belonging to the group of trace elements (Text with EEA relevance)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.11.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 19/2006 av 10. mars 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten setter ned grensen for maksimalt tillatt innhold av jod som mikromineral (sporstoff) i fôr til melkekyr og verpehøns til 5 mg/kg fôr. Den har tidligere vært 10 mg/kg fôr. Endringen ergjort på grunnlag av en vurdering EFSA har foretatt og som i en ”worst-case” -beregning av inntak, har funnet ut at inntaket av egg og melk kan føre til at voksne og unge vil kunne overskride den øvre anbefalte grensen for inntak av jod. Det er gitt en 12-måneders overgangsperiode for innføring av denne nye grensen for at allerede produsert fôr kan brukes opp. Grensene for jod i fôr til hest, fisk og andre dyrearter er som før henholdsvis 4 mg/kg, 20 mg/kg og 10 mg/kg. 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer, samt at den må gjennomføres som norsk forskrift. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 22. mars 2006 nr. 365 om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1459/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R1459

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.09.2005
Frist returnering standardskjema: 21.10.2005
Dato returnert standardskjema: 09.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 019/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 01.11.2005
Høringsfrist: 01.02.2006
Frist for gjennomføring: 22.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.04.2006

Lenker

Til toppen