Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2005/74/EF av 25. oktober 2005 som endrer rådsdirektiv 90/642/EØF som omhandler grenseverdier for restmengder av ethofumesate, lambda-cyhalothrin, methomyl, pymetrozine and thiabendazole ...

Commission Directive 2005/74/EC of 25 October 2005 amending Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of ethofumesate, lambda-cyhalothrin, methomyl, pymetrozine and thiabendazole fixed therein...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. april .2006. Medlemslandene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 26. april 2006 og forholde seg til de nye bestemmelsene innen 27. april 2006.

Direktivet endrer direktiv 90/642/EØF når det gjelder de fastsatte grenseverdiene for ethofumesat, lambda-cyhalotrin, methomyl, pymetrozin og thiabendazol. Kommisjonen har mottatt opplysninger om nye eller endrete bruksområder for disse stoffene. Grenseverdiene får status som midlertidige. De vil bli gjort permanente 4 år etter at direktivet trer i kraft dersom det innen da ikke er framlagt ny dokumentasjon som berettiger fastsettelse av andre grenseverdier. Det er også funnet hensiktsmessig å fastsette grenseverdier for en del produkter som er forholdsvis nye i EU, for eksempel papaya og maniok. Listene over eksempler innenfor gruppene i Annex I til direktivet, blir derfor også endret.

En del av grenseverdiene er satt på deteksjonsgrensen.

Merkander:

Gjeldende regelverk er forskrift 21.12.1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Vurdering

For lambda – cyhalotrin, methomyl og pymetrozin er det fastsatt ARfD (akutt referansedose). Vurderingene som er gjort viser at disse ikke vil bli overskredet ved fastsettelse av grenseverdiene. Vurderingene som er gjort av ethufumesat og thiabendazol viser at det ikke er behov for ARfD. Endringene vil ikke medføre noen helsemessig risiko. 

Endringene vil ikke få noen konsekvenser for bruken i Norge.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/74/EF
Basis rettsaktnr.: 1990/642/EF
Celexnr.: 32005L0074

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2005
Frist returnering standardskjema: 09.12.2005
Dato returnert standardskjema: 22.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 045/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen