Veterinære legemiddelrester

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1518/2005 av 19. september 2005 som endrer vedlegg I og III til Rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av grenseverdier for restmengder av veterinærepreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, som acetylisovaltylosin...

Commission Regulation (EC) No 1518/2005 of 19 September 2005 amending Annexes I and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medical products in foodstuffs of animal origin, as regards acetylisovalty...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.10.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2079

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1518/2005 omhandler:

1) Overføring av Acetylisovaleryltylosin fra vedlegg III til vedlegg I for lever, fett og hud av fjærfe med unntak av dyr som produserer egg til humant konsum. Dette medfører at stoffet har fått endelige MRL verdier for disse produktene, og det har ikke kommet innvendinger fra noen av de hørte myndighetene ang. dette.

2) Flurazon innlemmes i vedlegg III for å kunne fullføre vitenskaplige studier når det gjelder storfe. Dette medfører at det er gitt midlertidige MRL verdier for storfe frem til 1.1.2007.

Vedlegg I inneholder liste over farmakologisk virksomme stoffer som har fastsatte grenseverdier med hensyn til rester.

Vedlegg II omfatter liste over stoffer som er vurdert til ikke å behøve fastsatte grenseverdier. 

Vedlegg III inneholder liste over stoffer med midlertidig fastsatte grenseverdier.

Merknader:

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært til høring hos Statens Legemiddelverk, Kjøttbransjens Landsforbund, Fagsenteret for fjørfe, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Tine og Norges veterinærhøgskole.

Det har ikke kommet noen innvendinger fra dem til disse bestemmelsene.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2005)1518
Rettsaktnr.: 1518/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R1518

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2079
Frist returnering standardskjema: 01.01.2079
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen