Direktiv om dekk

Kommisjonsdirektiv 2005/11/EF om endring av direktiv 92/23/EØF om dekk for motorvogner og deres tilhengere og montering av dekk...

Commission directive 2005/11/EC amending Council directive 92/23/EEC relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their fitting...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved forskrift 14. oktober 2005 om endring av forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Sammendrag av innholdet:

Direktiv 2005/11/EF av 16. februar 2005 endrer direktiv 92/23/EØF om dekk for motorvogner og deres tilhengere og montering av dekk, som sist ble endret ved direktiv 2001/43/EF. Direktiv 92/23/EØF er et av særdirektivene under typegodkjenningsdirektivet (direktiv 70/156/EØF).

I direktiv 2001/43/EF vedlegg 1 punkt 1.3 gis det frem til 31. desember 2005 anledning til godkjenningsmyndigheten til å godta dekkprodusentenes laboratorier som godkjente prøvingslaboratorier i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF. Erfaringene med denne ordningen har vært positive og det er derfor gjennom direktiv 2005/11/EF vedtatt at ordningen skal kunne fortsette også etter 31. desember 2005. Tidsbegrensningen oppheves derfor.

Gjeldende rett:

Krav til dekk er gitt i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav til godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 13. Her er gjeldende direktiv 92/23/EØF, som endret ved direktiv 2004/43/EF, implementert i § 13-2.

Vurdering

Rettsakten er funnet relevant og akseptabel.

Vi har ikke dekkproduksjon i Norge, og det antas derfor ikke at direktivet vil ha konsekvenser for norske interesser. Direktivet vil ikke få budsjettmessige konsekvenser eller medføre spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser, verken for forbrukere eller offentlig administrasjon.

Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav til godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) må endres når det nye direktivet blir tatt inn i EØS-avtalen. I henhold til art. 2 nr. 1 er implementeringsfristen 31. desember 2005.

Andre opplysninger

Vegdirektoratet deltar i arbeidsgrupper innenfor fagområdet, men har ikke vært involvert i utarbeidelsen av dette direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/11/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0011

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.02.2005
Frist returnering standardskjema: 04.04.2005
Dato returnert standardskjema: 14.04.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.07.2005
Høringsfrist: 07.10.2005
Frist for gjennomføring: 31.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.10.2005

Lenker

Til toppen