Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Direktiv om forurensende utslipp fra dieselmotorer

Kommisjonsdirektiv 2005/21/EF om endring av direktiv 72/306/EØF om foranstaltninger mot emisjon av forurensende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift av kjøretøy...

Commission directive 2005/21/EC adapting to techical progress Council directive 27/306/EEC on the approximation of the laws of the member states relating to the measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved forskrift 14. oktober 2005 om endring av forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Sammendrag av innholdet:

Direktiv 2005/21/EF av 7. mars 2005 endrer direktiv 72/306/EØF om foranstaltninger mot emisjon av forurensende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift av kjøretøy, sist endret ved direktiv 97/20/EF. Direktiv 72/306/EØF er et av særdirektivene under typegodkjenningsdirektivet (direktiv 70/156/EØF).

Direktiv 72/306/EØF angir krav til absorpsjonskoeffisienten (opasiteten, gjennomskinneligheten) av avgassen fra dieselmotorer til fremdrift av kjøretøy. Direktiv 2005/21/EF tilpasser kravene til lyskilden i opasimeteret som brukes til måling av avgassens absorpsjonskoeffisient, til ECE-regulativ 24 og internasjonale standarder. Videre tilpasses kravene til drivstoffet som brukes ved måling av avgassens absorpsjonskoeffisient, til kravene til drivstoff ved måling av avgasser gitt i direktiv 88/77/EØF.

Gjeldende rett:
Krav til avgass er gitt i kapittel 25 i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). Her er gjeldende direktiv 72/306/EØF implementert i § 25-17.

Vurdering

Direktivet funnet relevant og akseptabelt.

Vi har ikke produksjon av kjøretøy som omfattes av direktivet i Norge, og det antas derfor ikke at direktivet vil konsekvenser for norske interesser. Direktivet vil ikke få budsjettmessige konsekvenser eller medføre spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser, verken for forbrukere eller offentlig administrasjon.

Kjøretøyforskriften må endres når det nye direktivet blir tatt inn i EØS-avtalen. I henhold til art. 2 nr. 1 skal direktivet være implementert i nasjonalt regelverk innen 8. mars 2006.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/21/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0021

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.03.2005
Frist returnering standardskjema: 26.04.2005
Dato returnert standardskjema: 11.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.07.2005
Høringsfrist: 07.10.2005
Frist for gjennomføring: 08.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.10.2005

Lenker

Til toppen