Direktiv om radiostøy

Kommisjonsdirektiv 2004/104/EF for tilpasning av direktiv 72/245/EØF til den tekniske utviklingen med hensyn til radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet)...

Commission Directive 2004/104/EC adapting to technical progress Council Directive 72/245/EEC relating to the radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles and amending Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of moto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.02.2004

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved forskrift 14. oktober 2005 om endring av forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Sammendrag av innholdet:

Direktiv 2004/104/EF om radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet) endrer direktiv 72/245/EØF, senest endret ved direktiv 95/54/EØF. Direktivet er et av særdirektivene under direktiv 70/156/EØF (typegodkjenningsdirektivet).

Direktiv 72/245/EØF ble sist endret i 1995 (direktiv 95/54/EF). Siden denne endringen har antallet elektroniske komponenter som monteres i kjøretøy økt kraftig. Tidligere ble denne type komponenter brukt til underholdnings-, informasjons- og komfortutstyr. I dag brukes også elektroniske komponenter i forbindelse med forhold som gjelder sikkerheten ved kjøretøyet.

Ut fra de erfaringer som er gjort etter siste endring av direktiv 72/245/EØF anses det ikke nødvendig at ettermontert utstyr som ikke har betydning for kjøretøyets sikkerhet, omfattes av et direktiv som spesifikt gjelder for elektromagnetisk kompatibilitet i kjøretøyer. For denne type utstyr er det tilstrekkelig med en erklæring om at utstyret oppfyller kravene i direktiv 89/336/EØF, som senest er endret gjennom direktiv 93/68/EØF, og direktiv 1999/5/EF vedrørende radioutstyr og teleterminalutstyr.

Krav om elektromagnetisk kompatibilitet og målemetoder har blitt kontinuerlig oppdatert av den Internasjonale komité for radiostøy (CISPR) og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Det er derfor hensiktsmessig å henvise fra direktivet til de prøvemetodene som er beskrevet i de siste oppdateringer av standardene.

På bakgrunn av ovenstående endres direktiv 72/245/EØF. Ettersom dette er et særdirektiv til 70/156/EØF vil dette bli endret tilsvarende.

Gjeldende rett:

Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), gitt med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 §§ 13, 14, 15, og 16, Kap. 27 gir regler for elektrisk utstyr og elektromagnetisk støy. Her er direktiv 72/245/EØF, som senest endret ved Kommisjonsdirektiv 95/54/EF, innarbeidet.

Vurdering

Direktivet er funnet relevant og akseptabelt.

Norge har ikke produksjon av motorvogner, og praktiserer ikke denne type EØF-typegodkjenninger og direktivet innebærer derfor ingen større realitetsendringer, og påvirker for øvrig i svært liten grad norske interesser ut over dagens situasjon.

Kjøretøyforskriften kap. 27 må endres for å inkludere det nye direktivet når det blir tatt inn i EØS-avtalen. Direktivet vil ikke få budsjettmessige konsekvenser eller medføre spesielle økonomiske konsekvenser verken for forbruker eller offentlig administrasjon. Implementeringsfristen er 31. desember 2005.

Andre opplysninger

Norge har vært representert i arbeidsgruppene under CATP (Committee on the Adaption to Technical Progress) i EU-kommisjonen, og har således hatt mulighet til å komme med synspunkter underveis.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/104/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004L0104

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2004
Frist returnering standardskjema: 30.12.2004
Dato returnert standardskjema: 07.02.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.06.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 076/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.07.2005
Høringsfrist: 07.10.2005
Frist for gjennomføring: 31.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.10.2005

Lenker

Til toppen