Direktiv om radiostøy

Kommisjonsdirektiv 2005/49/EF om tilpassing av direktiv 72/245/EØF til den tekniske utviklingen med hensyn til radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet) i kjøretøyer, samt endring av direktiv 70/156/EØF...

Commission Directive 2005/49/EC amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Council Directive 72/245/EEC relating to the radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles and Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.09.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 27-2.

Sammendrag av innholdet:

Direktiv 2005/49/EF av 25. juli 2005 om radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet) endrer direktiv 72/245/EØF, senest endret ved direktiv 2004/104/EF. Dette direktivet er et av særdirektivene under direktiv 70/156/EØF (typegodkjenningsdirektivet).

For å bedre sikkerheten for kjøretøy gjennom å påskynde innføring av ny teknologi, er det besluttet å tillate to radiofrekvensbånd for kortdistanse-radarutstyr i kjøretøy, 24 GHz-frekvensbåndet og 79 GHz-frekvensbåndet. 79 GHz-båndet er utpekt som det best egnede for bruk i kortdistanse-radarutstyr i kjøretøy. Imidlertid er teknologien for utnyttelse av dette frekvensbåndet ennå ikke kostnadseffektiv. Det er derfor besluttet å anvende 24 GHz-båndet i en begrenset tidsperiode. Utstyr for bruk av dette frekvensbåndet er tilgjengelig på kort sikt til fornuftige priser. Bruk av dette frekvensbåndet må begrenses for å unngå interferens med annet utstyr som bruker det samme frekvensbåndet. Bruken av utstyr i 24 GHz-området tillates kun når det opprinnelig var montert i et kjøretøy, eller erstatter opprinnelig montert utstyr, og kun inntil 30. juni 2013. Direktiv 2005/49/EF endrer direktiv 72/245/EØF slik at kortdistanse-radarutstyr som benytter de nevnte radiofrekvensbåndene tillates i kjøretøy. Direktiv 70/156/EØF endres tilsvarende.

Medlemsstatene bør etablere et overvåkningssystem som holder oversikt over antallet kjøretøy som benytter kortdistanse-radarutstyr som er registrert på deres territorium.

Vurdering

Norge har ikke produksjon av motorvogner, og praktiserer ikke denne type EØF-typegodkjenninger. Direktivet innebærer derfor ingen større realitetsendringer, og påvirker for øvrig i svært liten grad norske interesser ut over dagens situasjon.

Det bør opprettes et system for overvåkning av antallet kjøretøy som benytter kortdistanse-radarutstyr i 24 GHz-området som er registrert i Norge. Dette vil medføre en viss kostnad for det offentlige. For øvrig vil direktivet ikke få budsjettmessige konsekvenser eller medføre spesielle økonomiske konsekvenser verken for forbruker eller offentlig administrasjon.

Andre opplysninger

Norge har vært representert i arbeidsgruppene under CATP (Committee on the Adaptation to Technical Progress) i EU-kommisjonen, og har således hatt mulighet til å komme med synspunkter underveis.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/49/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0049

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2005
Frist returnering standardskjema: 08.09.2005
Dato returnert standardskjema: 22.09.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 020/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.04.2006
Høringsfrist: 01.06.2006
Frist for gjennomføring: 30.06.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 30.06.2006
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.07.2006

Lenker

Til toppen