EgenskapVerdi
Notat id:9583
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg XX. Miljø
Sortering Vedlegg/protokoll:25
Kapittel i EØS-avtalen:II. Vann
Sortering Kapittel:1

Tittel:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/118/EF om beskyttelse av grunnvann mot forurensning og forringelse...


{"name":"Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/118/EF om beskyttelse av grunnvann mot forurensning og forringelse...","depName":"MD","description":{"description":"<i>Sammendrag av innhold</i><br /><p>Bakgrunnen for nytt grunnvannsdirektiv er EUs rammedirektiv for vann (direktiv 2000/60/EF) artikkel 17 som forutsetter at det skal utarbeides et eget datterdirektiv for grunnvann. Grunnvannsdirektivet skal utfylle rammedirektivet for vann og andre relevante direktiver (som f.eks. Deponi-, Drikkevanns- og Nitratdirektivene). Direktivet gir kriterier for vurdering av &quot;god kjemisk tilstand&quot; for grunnvann,&nbsp;kriterier for identifikasjon og reversering av vesentlige og vedvarende stigende tendenser i konsentrasjonen av forurensende stoffer i grunnvann og kriterier for &aring; definere utgangspunkter for &aring; reversere trendene. Grunnvannsdirektivet skal ogs&aring; integrere kravene i kommisjonens eksisterende grunnvannsdirektiv (direktiv 80/68/E&Oslash;F) som iht. rammedirektivet for vann faller bort i 2013. </p><p>Hovedm&aring;let med grunnvannsdirektivet er &aring; forhindre og kontrollere forurensning av grunnvann. Dette gj&oslash;res ved at det etableres felles EU-kvalitetsstandarder for nitrater og pesticider. Videre skal medlemsstatene innen 22. desember 2008 etablere terskelverdier for stoffer som bidrar til at grunnvannsforekomster blir karakterisert som &quot;i faresonen&quot;, blant annet for syv naturlig forekommende og to syntetiske stoffer fastlagt av EU. Det stilles krav om at negative utviklingstrender i forurensningssituasjonen skal identifiseres og reverseres og om tiltak for &aring; forhindre og begrense forurensning fra punktkilder og diffuse kilder. </p><p>Administrative ordninger, herunder unntaksmuligheter, rullering av tiltaksprogram og forvaltningsplaner, samt krav til overv&aring;king, f&oslash;lger av rammedirektivet for vann.<u> </u></p><strong><p><i>Merknader</i></p><p>Direktivet er&nbsp;hjemlet i EF-traktaten artikkel 175 (1).</p><p><u>Gjeldende norsk regelverk og politikk p&aring; omr&aring;det</u><br />Norge har gjennomf&oslash;rt det eksisterende grunnvannsdirektivet (direktiv 80/68/E&Oslash;F) ved en henvisningsforskrift hjemlet i forurensningsloven,&nbsp;jf. forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 17 Utslipp av farlige stoffer til vann. I praksis forvaltes grunnvann i SFT p&aring; enkeltsaksniv&aring; ved at SFT stiller vilk&aring;r i utslippstillatelser som regulerer/hindrer forurensning av grunnvann.</p></strong><p>Det&nbsp;vil ikke&nbsp;v&aelig;re behov for lovendring til gjennomf&oslash;ring av direktivet. Forskrift til gjennomf&oslash;ring av direktivet kan hjemles i eksisterende lovgivning, herunder forurensningsloven. </p><p><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u><strong><strong><br /></strong></strong>Konsekvensene m&aring; vurderes i lys av kravene i rammedirektivet for vann, ettersom administrative ordninger, overordnede milj&oslash;m&aring;l og krav til overv&aring;king f&oslash;lger av dette direktivet.</p><strong><strong><p>Innf&oslash;ring av nytt grunnvannsdirektiv forventes sammen med kravene i rammedirektivet for vann &aring; gi positive milj&oslash;effekter i form av en mer helhetlig forvaltning av grunnvann b&aring;de med hensyn til kvalitet og kvantitet. Direktivet kan bli en ny drivkraft til &aring; rydde opp i forurensning som tilf&oslash;res grunnvannsforekomstene fordi direktivet stiller krav om bedre oversikt over forurensningssituasjonen og sanering eller risikokontroll av b&aring;de historiske og nye forurensningskilder.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></strong></strong><i>Sakkyndige instansers merknader</i><strong><strong><strong><strong><br /><p>SFT har hatt kommisjonens direktivforslag av 19. september 2003 p&aring; nasjonal h&oslash;ring.</p><p>SFT mottok kommentarer fra Folkehelseinstituttet, LO, Statsbygg, Sosial- og helsedirektoratet, Landbruksdepartementet, NORVAR, NVE, Forsvarsbygg, Jordforsk, NIVA og NGU. Generelt er alle instanser positive til forslaget til nytt grunnvannsdirektiv. <br />Flere uttalelser forutsetter samordning med implementeringen av rammedirektiv for vann. Dette understrekes av Landbruksdepartementet, NORVAR og NVE, som ogs&aring; eksplisitt sier at direktivet m&aring; knyttes til forurensningslovgivningen. </p><p>Sosial- og helsedirektoratet peker p&aring; problemet med avisingsv&aelig;ske og grunnvann. De anser at tilsyn med slike forurensninger m&aring; inkluderes n&aring;r det stilles opp kriterier for vurdering av grunnvannets kjemiske status. Folkehelseinstituttet p&aring;peker at effekter av plantevernmidler i grunnvannet er for lite kjent. </p><p>Arbeidsgruppen (Working Group C on groundwater) under den felles implementeringsstrategien for rammedirektivet for vann har forberedt arbeidet&nbsp;knyttet til grunnvann ved&nbsp;&aring; utarbeide dokumenter/veiledere bl.a. for kjemisk tilstand og trender; overv&aring;king; og fastlegging av terskelverdier for forurensning. Avhengig av faglig tema har NGU, NVE, SFT m.fl. deltatt p&aring; m&oslash;tene fra norsk side. </p><p>Forslaget har v&aelig;rt til behandling i spesialutvalget for milj&oslash;, og funnet relevant og akseptabel.</p><p><i>Status</i></p><p>Direktivet ble vedtatt 12. desember 2006.</p></strong></strong></strong></strong>","draftno":9583,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Prosessen med &aring; utarbeide forslag til nytt grunnvannsdirektiv startet i november 2001, og EU-kommisjonen vedtok 19. september 2003 sitt forslag til direktiv. EU-parlamentet avsluttet f&oslash;rste lesning 28. april 2005 og sendte sine endringsforslag til R&aring;det. R&aring;dets felles holdning ble formelt vedtatt 23. januar 2006, og saken&nbsp;ble oversendt&nbsp;Parlamentet til annen lesning, som ble avsluttet 13. juni 2006.&nbsp;Kompromiss mellom R&aring;det og&nbsp;Parlamentet&nbsp;i saken ble n&aring;dd&nbsp;gjennom &quot;conciliation&quot; prosedyre 17. oktober 2006, og direktivet ble vedtatt 12. desember 2006. Direktivet ble innlemmet i E&Oslash;S-avtalen ved E&Oslash;S-komiteens beslutning 3. juli 2009. Island har tatt forbehold om Parlamentets godkjenning. Dette har ikke skjedd enn&aring;, og gjennomf&oslash;ringsfristen er derfor utsatt. Klima- og forurensningsdirektoratet sendte forslag om endringer i vannforskriften for &aring; implementere grunnvannsdirektivet p&aring; h&oslash;ring 24 februar 2010. Forskriften ble vedtatt 31. august 2010.</p><p>Milj&oslash;verndepartementet har orientert om utkast til direktiv i spesialutvalget for milj&oslash; 28. mai 2003, 21. november 2003, 28. september 2005 og 13. februar 2007. </p>","valuation":"<strong><p><strong>Norske interesser</strong><br />Norske myndigheter har hatt noen samarbeidsm&oslash;ter med Sverige og Finland om grunnvannsarbeidet. Norge, Sverige og Finland har felles interesser knyttet til mange uber&oslash;rte grunnvannsforekomster, hvorav mange har en meget god naturlig vannkvalitet. P&aring; grunn av naturforholdene i Norge, Sverige og Finland vil en sammenligning av felles parametre v&aelig;re relevant for disse landene.</p><p>I gjennomf&oslash;ringen av rammedirektivet for vann vil Norge ved innlemmelsen av direktivet i E&Oslash;S-avtalen f&aring; innvilget utsatte tidsfrister i den faglige gjennomf&oslash;ringen. Da grunnvannsdirektivet utfyller rammedirektivet mht. &quot;god kjemisk tilstand&quot;, vil disse utsatte tidsfristene automatisk ogs&aring; f&aring; betydning i gjennomf&oslash;ringen av grunnvannsdirektivet. Det vil ikke v&aelig;re behov for tilpasningstekst for &aring; presisere dette.</p><p>Grunnvannsdirektivet inneholder samtidig en egen tidsfrist for etablering av terskelverdier som beskrevet ovenfor, satt til 22. desember 2008. Slik etablering av terskelverdier antas &aring; v&aelig;re relativt uproblematisk i Norge innenfor rammene av det arbeidet som p&aring;g&aring;r&nbsp;til gjennomf&oslash;ring av rammedirektivet for vann. Det&nbsp;vil derfor ikke &aring; v&aelig;re behov for tilpasningstekst for &aring; utsette&nbsp;direktivets frist&nbsp;for etablering av slike terkselverdier.&nbsp;</p><p>Direktivet vurderes som relevant og akseptabelt for Norge. </p></strong>","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":"2010-08-31T00:00:00","actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Direktiv","articleno":"2006/118/EF","basisArticleno":"2000/60/EF","celexno":"32006L0118","changed":"2013-09-05T00:00:00","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":9583,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg XX. Miljø","eeaAttachmentChapter":"II. Vann","eeaAttachmentChapterIndex":1,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":25,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2010-04-09T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Directive of the European Parliament and the Council on the protection of groundwater against pollution and deterioration...","established":"2005-09-07T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Parlament og Råd","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:01:EN:HTML","komLink":"http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2003/com2003_0550en01.pdf","komno":"KOM(2003)550","lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":"http://lovdata.no/for/sf/md/xd-20061215-1446.html","notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":"http://www2.europarl.eu.int/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2003/0210","otherLink":"","partOfEea":"2009-07-03T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"087/2009","politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":"http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=185493","pubType":null,"pubno":240,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":"","reviewLetterLink":"http://www.klif.no/nyheter/brev/grunnvannsdirektiv_horingsbrev230210.pdf","reviewedSu":"2007-02-13T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Grunnvannsdirektivet","showXoEurosite":true,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":"2009-07-04T00:00:00","startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2010-02-24T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2007-01-05T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2007-02-16T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2007-02-14T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Miljø","suId":14,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/118/EF om beskyttelse av grunnvann mot forurensning og forringelse...","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2013-09-05T00:00:00","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":9583,"pubnoSpecified":true},"suName":"Miljø","xoName":"Anne Gulbrandsen"}