MAP prolongation

Forlengelse av EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap...

Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council, amending Council Decision 2000/819/EC on a multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) (2001-2005) (COM(2004)0781)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.09.2005

Spesialutvalg: Næringsliv, entreprenørskap og SMB

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.02.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forlengelsen av MAP med ett år, frem til 2006, ble vedtatt av Rådet og Parlamentet den 31.08.2005. Beslutningen vil publiseres i Official Journal om kort tid.

Norge deltar i EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap (2001-2005), også kalt MAP (Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship). Norsk deltakelse i MAP ble tilrådet i st.prp. nr. 57 (2000-2001) som ble lagt frem 16.3.2001. Stortinget godkjente deltakelse våren 2001. Proposisjonen ble lagt frem av UD på basis av et utkast laget av NHD som ansvarlig for programmet.

Det pågår nå diskusjoner i Europakommisjonen om neste program som avløser for nåværende program. Kommisjonen vurderer et mer omfattende program for konkurranseevne og innovasjon, ”Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). Kommisjonen har besluttet å forlenge nåværende program med ett år, for å få mer tid til å utarbeide dette nye programmet. Vi anbefaler at norsk deltakelse forlenges til å omfatte også 2006. Saken vil måtte legges frem for Stortinget. 

Vurdering

Gjennom deltakelse i ulike arbeidsgrupper får vi innspill og inspirasjon til nasjonal politikkutforming og et grunnlag for å referanseteste oss mot EU. Foreløpige evalueringer viser at nytten av å delta i arbeidsgruppene har vært varierende. Det er likevel grunn til å peke på at flere av prosjektene har reist debatt om viktige temaer og resultert i politikkimplikasjoner. Når det gjelder EIC-kontorene, har disse en viktig funksjon i å informere norsk næringsliv om EUs regelverk og programmer. Vedrørende de finansielle virkemidlene er det usikkert hvorvidt Norge har nytte av å delta i disse, ettersom vi i Norge har et godt utbygd offentlig virkemiddelapparat og offentlige såkornfond. Alternativ utnyttelse av midlene som EIF investerer ville nok gitt bedre utnyttelse av midlene.

 

I tillegg åpner programmet for at Norge kan delta i flere av de aktivitetene som Kommisjonen gjennomfører for å gjøre det indre marked mer velfungerende og øke kunnskapen om rettighetene til bedrifter og borgere i det indre marked.[1] Dette er aktiviteter utenfor MAP, men som blir finansiert gjennom programkontingenten til MAP.

 

[1] De mest aktuelle aktivitetene er knyttet til Solvit (problemløsningsmekanisme), Business Test panel, Dialogue with Business (Internettportal for bedrifter) og Dialogue with Citizens (internettportal for informasjon om borgerrettigheter i det indre marked) og halvårlige resultattavler som viser utviklingen i det indre marked.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2000/819/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32000D0819

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.06.2005
Frist returnering standardskjema: 04.07.2005
Dato returnert standardskjema: 22.06.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker