Vedtak om brannegenskaper for tak og taktekninger

EU-Kommisjonens vedtak 2005/403/EF av 25. mai 2005 om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF vedrørende klasser for utvendige brannegenskaper for tak og taktekninger av bestemte byggevarer ...

Commision decision2005/403/EC of 25 May 2005 establishing the classes of external fire performance of roofs and roof coverings for certain construction products as provided for by Council Directive 89/106/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.09.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.10.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og regionaldepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXI. Byggevarer

Status

Vedtaket er publisert i Official Journal nr. L 135 av 28. mai 2005.

Bakgrunn

Vedtaket er fattet til gjennomføringav EØS-avtalens art. 23 (a), særlig bilag II, Rdir 89/106/EØF om byggevarer, direktivets art. 20 (2) og 12 (2)b.

Bestemmelsene om brannklassifisering vil bli nedfelt i de kommende harmoniserte CEN-standardene og EOTAs retningslinjer for de nevnte varegruppene.

Gjeldende rett

I Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven kap. V gjennomføres en rekke angitte EU-direktiver og kommisjonsvedtak i norsk bygningslovgivning, gl.a. Byggevaredirektivet, Rdir. 89/106/EØF, og vedtak som gjelder gjennomføringen av dette direktivet, som det foreliggende vedtaket.

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling hvor den ble funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Norske interesser

Vedtaket innebærer at norske byggevareprodusenter må underlegge sine produkter de felles-europeiske reglene. Dette ses på fra norsk side som en fordel. For øvrig har norske byggevareeksperter vært delaktig i den prosessen som har resultert i bestemmelsene, gjennom arbeidet i Det stående byggeutvalg, nedsatt etter artikkel 19 i Byggevaredirektivet og i Kommisjonens ekspertgruppe på brann.

Forhandlingssituasjonen

Det forhandles ikke ytterligere om bestemmelsene for de nevnte varegruppene. Det er en løpende prosess i Det stående byggeutvalg å få fram nye vedtak om klassifikasjons- og attestasjonssystemene for stadig nye varegrupper og andre vedtak relevante for gjennomføringen av Byggevaredirektivet. Norge deltar i denne prosessen gjennom deltakelse i Det stående byggeutvalg.

Andres synspunkter

Norske bygningsmyndigheter har nedsatt en fast referansegruppe som blir forelagt alle norske synspunkter før avgivelse til Kommisjonen. Gruppen har medlemmer fra bransjen, byggforskning, byggstandardisering og fra bygningsmyndighetene. Ut over dette forespørres eksperter på konkrete områder, og deres synspunkter samordnes og blir en del av de omforente norske kommentarene. Kommentarer avgis kontinuerlig, i takt med Kommisjonens arbeidsprogram.

Rettslige konsekvenser

Som en følge av dokumentasjonsplikten nedlagt i Teknisk forskrift antas sistnevnte å hjemle de krav om vurdering og erklæring av samsvar med tekniske spesifikasjoner som følger av Kommisjonens vedtak. Det legges altså til grunn at kravene kan stilles i medhold av gjeldende regelverk i forhold til de aktuelle produkter etterhvert som det blir aktuelt.

Den reelle gjennomføringen av vedtakets bestemmelser vil skje ved den norske transponeringen av de harmoniserte standardene (hNS EN), og ved innføringen av europeiske tekniske godkjenninger (ETA) etter hvert som disse foreligger. Disse vil konkretisere grunnlaget for attestasjon av samsvar og klassebestemmelse for de enkelte produkter/produktgrupper. Det antas således ikke å være behov for yttlerigere endringer av regelverket.

Vedtaket anses relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/403/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0403

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.08.2005
Frist returnering standardskjema: 07.10.2005
Dato returnert standardskjema: 11.10.2005
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen