Veterinære legemiddelrester

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1299/2005 av 8. august 2005 som endrer annex I og III til Rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærepreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, som phenoksymentylpenicill...

Commission Regulation (EC) No 1299/2005 of 8 August amending Annexes I and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards phenoxymethpencilin, ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2079

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1299/2005 omhandler: 1) Innlemmelse av Fenoksymetylpenicillin i vedlegg I for muskler, lever, nyrer, fett og skinn av fjærfe, med unntak av individer som produserer egg til humant konsum. 2) Overføring av Phoxim fra vedlegg III til vedlegg I for kylling og høne gjeldende for muskel, lever, nyre, skinn og fett. 3) Overføring av Norgestomet, med begrensning for kun terapeutisk og avlsteknisk bruk, fra anneks III til anneks I etter fullførte vitenskaplige studier. 4) For å kunne fullføre vitenskaplige studier er Thiamfenikol innlemmet i anneks III når det gjelder svin.

Vedlegg I inneholder liste over farmakologisk virksomme stoffer som har fastsatte grenseverdier med hensyn til rester. Vedlegg II omfatter liste over stoffer som er vurdert til ikke å behøve fastsatte grenseverdier, mens vedlegg III inneholder liste over stoffer med midlertidig fastsatte grenseverdier.

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til høring hos Kjøttbransjens Landsforbund, Landbrukssamvirkets felleskontor, Fagsenteret for fjørfe, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Tine og Norges veterinærhøgskole. Det har ikke kommet noen invendinger fra dem til disse bestemmelsene. Fagsenteret for fjørfe var veldig positive til at phoxim har fått MRL for egg, slik at det blir mulig å bruke som legemiddel til eggleggende høner. Pga. manglende MRL verdier for egg har det manglet legemidler til behandling av eggleggende høner mot ektoparasitter.

Vurdering

Fenoksymetylpenicillin finnes i Norge i humanpreparater som også har veterinære indikasjoner, og brukes hovedsakelig til smådyr. Endringen medfører at det kan søkes markedsføringstillatelse for preparater til kylling. Substansen er et smalspektret antibiotikum og er derfor ikke problematisk. Phoxim finnes i Norge bare som preparat til svin. Den nye oppføringen åpner for bruk mot rød hønsemidd, og for å søke markedsføringstillatelse for egnet preparat til dette. Det er behov for parasittmidler til fjærfe med MRL for egg. Norgestomet  finnes ikke i preparat med markedsføringstillatelse i Norge, og man vil kunne søke markedsføringstillatelse for dette til terapeutisk og avlsteknisk bruk. Thiamfenikol finnes ikke i preparat med markedsføringstillatelse i Norge.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1299/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R1299

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2079
Frist returnering standardskjema: 01.01.2079
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen