Veterinære legemiddelrester

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1356/2005 av 18. august 2005 som endrer Annex I i Rådsforordning (EEF) nr. 2377/90 om fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærepreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, som oksolinsyre og morantel....

Commission Regulation (EF) No 1356/2005 of 18 August 2005 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximun residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards oxolinic acid and morante...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.09.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2079

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1356/2005 omhandler: 1) Oppføring av oksolinsyre i vedlegg I for alle næringsmiddelproduserende dyr med unntak av dyr som produserer melk eller egg til humant konsum. Denne MRL gjelder for skinn og muskler i naturlige proposjoner hos fisk. For svin og fjærfe gjelder MRL for hud og fett i naturlige proposjoner. 2) Oppføring for morantel i vedlegg I for alle drøvtyggere.

Vedlegg I inneholder liste over farmakologisk virksomme stoffer som har fastsatte grenseverdier med hensyn til rester. Vedlegg II omfatter liste over stoffer som er vurdert til ikke å behøve fastsatte grenseverdier, mens vedlegg III inneholder liste over stoffer med midlertidig fastsatte grenseverdier.

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til høring hos Kjøttbransjens Landsforbund, Landbrukssamvirkets felleskontor, Fagsenteret for fjørfe, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Tine og Norges veterinærhøgskole. Det har ikke kommet noen invendinger fra dem til disse bestemmelsene.

Vurdering

Tidligere var oksolinsyre oppført i vedlegg I for kylling og svin for muskel, hud, fett, lever og nyre og for skinn og muskler i naturlige proposjoner hos fisk. Ekstrapoleringen av MRL for oksolinsyre til øvrige næringsmiddelproduserende pattedyr får ingen umiddelbare konsekvenser i Norge, da vi bare har substansen til legemidler for fisk. Men det åpner for mulighet til å søke markedsføringstillatelse for andre arter, med unntak av dyr som produserer melk eller egg til humant konsum. Morantel finnes i Norge i preparater til storfe og sau. Endringen medfører at det kan søkes godkjenning for geit.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1356/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R1356

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2079
Frist returnering standardskjema: 01.01.2079
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen