Fôrvarer - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006 av 23. mars 2006 om godkjenning av visse tilsetningsstoffer som tilhører gruppen sammensatte sporstoffer...

Commission Regulation (EC) No 479/2006 of 23 March 2006 as regards the authorisation of certain additives belonging to the group compounds of trace elements...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er gjennomført jf. forskrift av 14. mars 2007 om endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir en ikke-tidsbegrenset godkjenning av visse produkter som tilhører stoffgruppen sporstoffer. Produktene er alle chelaterte forbindelser av sporstoffer med glycin. Disse forbindelsene øker opptaket av sporstoffene kopper, mangan, sink og jern fra tarmen. Det er sendt søknad om godkjenning innen de frister som går fram av forordning (EF) nr. 1831/2003. Dokumentasjon som er lagt fram, har vist at kravene i direktiv 70/524/EØF for godkjenning er oppfylt. EFSA har vurdert produktene og anser dem som akseptable til bruk for alle arter. Produktene er:

  • Kopperchelat av glycinhydrat (E4)
  • Manganchelat av glycinhydrat (E5)
  • Sinkchelart av glycinhydrat (E6)
  • Jernchelat av glycinhydrat (E7)

For kopperchelatet er det krav om at produkter er merket med følgende:

  • For bruk til sau: Når nivået i fôrvarene overstiger 10 mg/kg, kan koppernivået i dette forstoffer gi kopperforgiftning hos sau
  • For bruk til storfe etter at de har begynt å tygge drøv: Når koppernivået i fôrvarene er lavere enn 20 mg/kg, kan det oppstå koppermangel hos storfe på beite når graset har et høyt innhold av molybden og svovel

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, samt at den gjennomføres som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Produktene som nå er godkjent i rettsakten vil sikre bedre opptak av sporstoffer i dyrene og dermed forhindre unødvendig bruk av store mengder sporstoffer som utskilles og spres i miljøet.

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel med unntak av at doseringen for smågris opptil 12 uker er satt til 170 mg/kg. Dette er en dosering som er satt for å gi en vekstfremmende effekt. Siden Norge etter EØS-avtalen har unntak for bruk av kopper som vekstfremmende stoff, bør doseringen opprettholdes som nå, 25 mg/kg som er den generelle doseringen i fôr til gris.

Andre opplysninger

Notatet er godkjent av Seksjon for planteproduksjon og husdyrbruk i LMD.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0479/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R0479

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.03.2006
Frist returnering standardskjema: 08.05.2006
Dato returnert standardskjema: 09.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 107/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 21.08.2006
Frist for gjennomføring: 14.03.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker