Fremskyndet krav om dobbeltskrogdesign

Forordning 457/2007 om endring av forordning (EF) 417/2002 om fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrogdesign eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog...

Regulation 457/2007 of the European Parliament and of the Council of 25 April 2007 amending Regulation (EC) No 417/2002 on accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers and repealing Council Regulation (EC) No 2978/94...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Forordningen ble vedtatt av EU den 25. april 2007. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. september 2007 ved EØS-komiteens beslutning nr 119/2007.

Sammendrag av innhold

Forordning 457/2007 endrer forordning 417/2002 om framskyndet innføring av krav om dobbeltskrogdesign eller tilsvarende design for oljetankskip. Forordning 417/2002 gjennomfører MARPOLs (den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip) krav til dobbeltskrog eller tilsvarende design for oljetankskip. Norge er folkerettslig forpliktet av MARPOL. Gjennom forordning 417/2002 ble det forbudt å føre tungolje i enkeltskrogs oljetankskip til og fra havner i EØS-området. Medlemsstaters skip med enkeltskrog kunne likevel føre tungolje utenfor EØS-området i henhold til unntaket i den dagjeldende MARPOL regel 13H (nå regel 21). Formålet med forordning 457/2007 er å forby skip som seiler under en medlemsstats flagg å benytte seg av denne muligheten. Etter forordning 457/2002 forbys alle medlemsstaters oljetankskip å føre tungolje hvis det ikke det har dobbeltskrog også utenfor EØS-området, og det er videre presisert at ingen tankskip, uavhengig av flagg, får føre tungolje uten dobbeltskrog inn og ut av EØS-området.  

Merknader

Forordning 417/2002 som endret ved forordningene 2099/2002, 1726/2003 og 2172/2004 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 20. februar 2003 nr 254 om fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrogdesign eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog (dobbeltskrogforskriften). Endringsforordning 457/2007 er ved forskrift 15. november 2007 nr 1272 tilføyd dobbeltskrogforskriften.  

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Forslaget ble sendt på høring mai 2006. Norges Rederiforbund mente at Kommisjonens forslag neppe ville føre til redusert miljørisiko da man kan vente seg at redere med enkeltskrogsskip selger eller flagger ut skip til land utenfor EU/EØS-området som ikke setter slike regler. Videre mente Norges Rederiforbund at forslaget til og med kunne motvirke sin hensikt og medføre økt miljørisiko, da skip som i dag omfattes av et strengt norsk inspeksjonsregime blir solgt/overført til et annet register med mindre streng oppfølging.  Den vedtatte rettsakten ble sendt på høring våren 2007 til hovedorganisasjonene for å fastsette norsk posisjon før inkludering i EØS-avtalen. Ingen innspill ble mottatt.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Det har totalt vært to høringsrunder: forslaget ble sendt på høring mai 2006. Norges Rederiforbund mente at Kommisjonens forslag neppe ville føre til redusert miljørisiko da man kan vente seg at redere med enkeltskrogsskip selger eller flagger ut skip til land utenfor EU/EØS området som ikke setter slike regler. Videre mente Norges Rederiforbund at forslaget til og med kunne motvirke sin hensikt og medføre økt miljørisiko, da skip som i dag omfattes av et strengt norsk inspeksjonsregime blir solgt/overført til et annet register med mindre streng oppfølging.

Sjøfartsdirektoratet sendte den vedtatte rettsakten på høring til hovedorganisasjonene for å fastsette norsk posisjon før inkludering i EØS-avtalen. Fristen for innspill var 18. mai 2007. Ingen innspill ble mottatt.


Konklusjon
Forordningen er EØS relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2006)111
Rettsaktnr.: 457/2007
Basis rettsaktnr.: 0417/2002
Celexnr.: 32007R0457

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2007
Frist returnering standardskjema: 11.06.2007
Dato returnert standardskjema: 21.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 119/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.06.2007
Høringsfrist: 31.08.2007
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 15.11.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.11.2007

Lenker

Til toppen