Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2006/30/EF av 13. mars 2006 som endrer vedleggene til rådsdirektivene 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for benomylgruppen....

Commmision Directive 2006/30/EC of 13 March 2006 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC. 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for the benomyl group. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2006. EUs medlemsstater skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen den 14. september 2006 og ta i bruk grenseverdiene fra 15. september 2006.

Direktivet endrer grenseverdiene for benomylgruppen. Bakgrunnnen er at flere medlemsstater informerte Kommisjonen om at de ønsket å revidere sine nasjonale grenseverdier i lys av bekymring for forbrukernes inntak. Også forslag til revidering av verdiene på EU nivå ble forelagt Kommisjonen.

Konsumentenes korttids - og langtidseksponering via næringsmidler for de plantevernmidlene direktivet omhandler, er revurdert i henhold til gjeldende EU - prosedyrer. Dette gir grunnlag for å fastsette nye grenseverdier som sikrer at det ikke er noen uakseptabel eksponering av konsumentene. 

Den akutte eksponeringen for disse plantevernmidlene via hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester, er også vurdert i henhold til de samme retningslinjene. Det er konkludert med at tilstedeværelse av de aktuelle midlene i mengder på eller under de nye grenseverdiene ikke vil forårsake akutt toksisk effekt.

Grenseverdiene er permanente og mange av dem er satt på deteksjonsgrensen.

Merknader:

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Vurdering

Av de stoffene direktivet omhandler, er bare tiofanatmetyl godkjent i Norge. Endringene i grenseverdiene for dette stoffet får imidlertid ingen konsekvenser for norske dyrkere.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/30/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.03.2006
Frist returnering standardskjema: 28.04.2006
Dato returnert standardskjema: 23.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.10.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.11.2006

Lenker