Prosess for revidering av IPPC-direktivet...

Prosess for revidering av IPPC-direktivet...

IPPC-review...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.04.2006

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen har nylig sendt ut spørreskjemaer som i hovedsak gjelder datainnsamling og synspunkter til de aktuelle prosjektene.

Det er avholdt ett møte i advisory group (januar 2006), og neste møte er i slutten av mai 2006. Norge v/ Statens forurensningstilsyn deltar i advisory group sammen med medlemslandene og representarer for NGO’s og har mulighet til å komme med innspill gjennom deltakelsen, men først og fremst gjennom å besvare ovennevnte spørreskjemaer.

Kommisjonens har planlagt å konkludere i 2007 med et eventuelt forslag til endring av direktivet. Det vil tidligst kunne bli vedtatt endringer i 2008/2009, og med gjennomføring først i 2012 eller senere.

Sammendrag av innhold 
Kommisjonen har i 2005 igangsatt en prosess for å vurdere revisjon av direktivet om integert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC-direktivet). Dette direktivet fastsetter prinsipper, krav til saksbehandlingen og krav til vilkår som skal inngå i utslippstillatelser til industri og skal på denne måten bidra til størst mulig beskyttelse av miljøet.  Formålet med den igangsatte prosessen er å evaluere mulighetene for å forbedre direktivet slik at det bedre er tilpasset annen eksisterende regulering (direktiver) og  eventuelt andre tenkte virkemidler rettet mot industrielle utslipp.


Prosessen er igangsatt på grunnlag av bl.a. resultater fra en åpen konsultasjonsprosess (2003) om direktivets effekt, medlemslandenes rapporter om implementeringsprosessene (evaluert i 2005), samt enkelte medlemslands ønsker om å bruke mer av markedsbaserte virkemidler ved siden av direktivet.


Det ble i oktober 2005 nedsatt en IPPC review advisory group som skal ha i oppgave å sikre at kommisjonen konsulterer og informerer medlemslandene og andre parter gjennom denne prosessen. Kommunikasjon og informasjon fra kommisjonen om prosessen vil gå gjennom medlemmene i advisory group. Kommisjonen har i 2006 engasjert eksterne konsulenter til å gjennomføre 5 forskjellige prosjekter som skal være en del av grunnlaget for revisjonsprosessen.


Prosjektene gjelder:
-         å finne ut status for landenes implementering av IPPC-direktivet så langt
-         å vurdere hvordan eksisterende reguleringer (direktiver) som gjelder industriutslipp kan strømlinjeformes seg i mellom og spesielt i forhold til IPPC-direktivet
-         å vurdere om eksisterende reguleringer, inkl. IPPC-direktivet, kan endres for å muliggjøre handel med SO2- og NOx-utslipp (kvoter)
-         å vurdere mulige incitamenter for å få IPPC-virksomheter til å ville oppnå miljøforbedringer utover å oppfylle utslippsvilkårene
-         å vurdere om direktivets tekniske del (definisjoner/presiseringer, hvilke installasjoner som som skal inkluderes i tillegg til nåværende) skal justeres og hvilken konsekvens det vil ha å utvide virkeområdet
-         å vurdere hvordan landenes måte å implementere IPPC-direktivet har hatt betydning for industriens konkurranseevne.

Prosjektene er nylig igangsatt i 2006 og skal etter planen i hovedsak bli avsluttet i løpet av året.


Merknader
Norge er i rute mht. den praktiske gjennomføringen av direktivet, spesielt bestemmelsene om at utslippstillatelser til eksisterende industri skal inneholde vilkår som medfører at virksomhetene driver i samsvar med BAT innen 30.10.2007. Norge gjenkjenner en del av problemstillingene som skal studeres i den igangsatte evaluerings/revideringsprosessen, men har ikke erfart vesentlige problemer.   

IPPC-direktivet omfatter i dag om lag 25% av virksomhetene som i dag har utslippstillatelse. Saksbehandlingen for de virksomheter som omfattes av direktivet er ikke vesentlig annerledes enn for øvrige virksomheter. For Norge er det likevel av særlig interesse om virkeområdet utvides til å gjelde akvakultur, der Norge er av de største produsentene. Blant annet er et viktig element i IPPC-direktivet at utslippstillatelser skal være basert på bruk av BAT(beste tilgjengelige teknikker), og det har hittil blitt utarbeidet EU-veiledninger om hva som er å anse som BAT i de ulike sektorer. Kommisjonen innhenter p.t opplysninger om akvakulturindustrien bl.a. ved hjelp av spørreskjemaer.

Det er for tidlig å vurdere hvilke konsekvenser eventuelle endringer av direktivet vil ha for Norge, men dette vil bli vurdert fortløpende etter hvert som resultater av prosjektene antyder en retning.  

Sakkyndige instanser merknader

Prosessen mht. eventuell revidering av IPPC-direktivet vil bli behandlet i Spesialutvalget for miljø.
 


Vurdering

Norge anser at IPPC-direktivet er et viktig direktiv da det bidrar til en miljømessig heving av nivået i Europa gjennom at krav om beste tilgengelige teknikker skal ligge til grunn ved utslippstillatelser. Det er for tidlig å vurdere hvilke konsekvenser eventuelle endringer av direktivet vil ha for Norge, men dette vil bli vurdert fortløpende etter hvert som resultater av prosjektene antyder en retning.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: