Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/266/EF av 3. april 2006 angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i Israel og oppheving av vedtak 2006/227/EF...

Commission Decision 2006/266/EC of 3 April 2006 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in Israel and repealing Decision 2006/227/EC (notified under document number C(2006) 1245)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU. Den gjelder til 31. juli 2006. Rettsakten krever endring av forskrift 24. mars 2006 nr. 369 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Israel.

Sammendrag av innhold

Formålet med rettsakten er å hindre spredning av aviær influensa i forbindelse med innførsel fra Israel.

Rettsakten forbyr innførsel av levende fjørfe, struts, oppdrettsfugl og fuglevilt. Likeledes er det forbudt å innføre kjøttprodukter, konsumegg, rugeegg og ubehandlede trofeer fra ovennevnte arter. Videre settes det forbud mot import av råvarer inneholdende komponenter av ovennevnte arter til bruk i produksjon av vanlig fôr og kjæledyrfôr.

Unntatt fra forbudet er produkter hvor produktets innhold er fra fugl slaktet før 15. februar 2006. Unntak gjøres også for kjøttprodukter av fjørfe, struts, oppdrettsfugl og fuglevilt, når kjøttproduktet er varmebehandlet i henhold til bokstavene B, C eller D i kapittel 4 i vedlegg II til vedtak 2005/432/EF.

Kommisjonsvedtak 2006/227/EF oppheves med denne rettsakten.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/266/EF
Celexnr.: 32006D0266

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen