Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/293/EF om endring av kommisjonsvedtak 2006/135/EF når det gjelder opprettelse av områder A og B i visse medlemsstater på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa...

Commission Decision 2006/293/EC of 12 April 2006 amending Commission Decision 2006/135/EC as regarding the establishment of areas A and B in certain Member States due to outbreaks of highly pathogenic avian influenza...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU. 

Rettsakten erstatter vedlegg I i vedtak 2006/135/EF med et vedlegg som geografisk angir A- og B-soner også i Tyskland. De tyske områdene er satt til å vare til 8. mai 2006. Samtidig tas Franske A- og B-områder ut av vedlegget, da disse er opphevet fra 1. april. Svenske A- og B-områder videreføres, med oppheving 24. april. Formålet med vedtaket er å definere områder i EU som er omfattet av bestemmelser om A- og B-soner opprettet som følge av funn av høypatogen aviær influensa H5N1 i fjørfe, samt å angi varigheten av områdene.

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Vurdering

Det er utarbeidet et utkast 7. april 2006 til forskrift om bekjempelse av høypatogen aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap som gjennomfører bl.a. vedtak 2006/135/EF. Forskriftsutkastet vil fastsettes ved utbrudd av høypatogen aviær influensa. Ny rettsakt som erstatter 2006/135/EF ble fastsatt 14. juni 2006, vedtak 2006/415/EF. Utkastet av 7. april er derfor blitt oppdatert i juni. Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/293/EF
Celexnr.: 32006D0293

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker