Vet - KSP-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/297/EF av 20. april 2006 om endring av vedtak 2006/274/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

Commission Decision 2006/297/EC of 20 April 2006 amending Decision 2006/274/EC concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Germany...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU. Rettsakten medfører ingen materielle endringer i forskrift 28. april 2006 nr. 475 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i EØS-området, men vedtaksnummeret er tatt inn i forskriftens hjemmelsfelt. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2006/274/EF og opprettholder visse restriksjoner i forhold til handel med levende svin og produkter av svin på grunnlag av utbrudd av klassisk svinepest i Tyskland. Rettsakten retter seg kun mot Tyskland ved at tyske veterinærmyndigheter skal sikre at det ikke sendes svin og produkter av svin fra Nordrhein-Westfalen til andre medlemsstater eller til tredjeland.

Videre er det strammet inn på transport av svin til og fra bedrifter som befinner seg i de områder med restriksjoner. I denne sammenheng har Tyskland opplyst om at forbudet mot forflytning av svin fra bestemte bedrifter i overvåkningssonen medfører dyrehelsemessige problemer.  På bakgrunn av dette kan tyske veterinærmyndigheter tillate transport av svin i overvåkningssonen sålenge transporten samsvarer med betingelsene i artikkel 11, punkt 1, litra f og punkt 2 i direktiv 2001/89/EF samt at det foreligger negative prøveresultater av klassisk svinepest på svin fra avsenderstedet jfr. direktiv 2001/106/EF.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/297/EF
Celexnr.: 32006D0297

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen