Vet - KSP-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/284/EF av 12. april 2006 om endring av vedtak 2003/526/EF når det gjelder kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Tyskland...

Commission Decision of 12 April 2006 amending Decision 2003/526/EC as regards classical swine fever control measures in Germany...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 28. april 2006 nr. 474 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest hos villsvin i enkelte land i EØS-området.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2003/526/EF vedrørende beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i visse medlemsstater. Rettsakten inneholder visse supplerende tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest.

Tyskland har underrettet Kommisjonen om den seneste utviklingen i forhold til klassisk svinepest hos villsvin i delstaten Nordrhein-Westfalen. På grunnlag av de foreliggende epidemiologiske opplysningene foretas det endringer i listen over de områder i Tyskland hvor det er innført beskyttelsestiltak mot sykdommen. Listen omfatter nå også visse områder i Nordrhein-Westfalen og tilstøtende områder i Rheinland-Pfalz.

Sykdomssituasjonen i andre områder av delstaten Rheinland-Pfalz er blitt vesentlig bedre. De fastsatte restriksjonene i vedtak 2003/526/EF for disse områdene kan derfor oppheves.

Rettsakten krever endring av forskrift 18. februar 2003 nr. 190 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land i EØS-området, eventuelt oppheving og fastsettelse av ny forskrift.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/284/EF
Celexnr.: 32006D0284

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker