Vet - kjæledyr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 590/2006 av 12. april 2006 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder listen over land og territorier...

Commission Regulation (EC) No 590/2006 of 12 April 2006 amending Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the list of countries and territories...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten  skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU, dvs. 3 mai 2006 (20. dag etter offentliggjøring i OJ - offentliggjort 13. april). 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over land og territorier i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003. Bosnia-Herzegovina og Bulgaria føyes til på listen over tredjestater i del C. Endringen begrunnes med at risikoen for innsleping av rabies i forbindelse med ikke-kommersiell transport av kjæledyr fra disse landene ikke synes å være større enn risikoen som er til stede ved ikke-kommersiell transport av kjæledyr mellom medlemsstatene eller fra de tredjestatene som allerede er på listen. Endringen innebærer at ikke-kommersiell transport til medlemsstatene av hunder, katter og ildrer fra Bosnia-Herzegovina og Bulgaria kan foregå på de samme vilkårene som gjelder fra tredjestatene som fra før av er oppført på listen i del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003. Det vil i korthet si at dyrene skal være ID-merket, være vaksinert mot rabies og følges av veterinærsertifikat. I tillegg vil det ved transport til visse medlemsstater være krav om rabiesantistoffundersøkelse og behandling mot echinococcose og flått.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0590/2006
Celexnr.: 32006R0590

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.05.2006
Høringsfrist: 10.06.2006
Frist for gjennomføring: 25.08.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker