Vet - storfesædimport

Kommisjonsvedtak 2006/292/EF av 12. april 2006 om endring av vedtak 2004/639/EF når det gjelder Kroatia...

Commission Decision 2006/292/EC of 12 April 2006 amending Decision 2004/639/EC as regards Croatia...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Rettsakten godkjenner Kroatia som tredjeland det kan importeres storfesæd fra. Liste over tredjeland i vedtak 2004/639/EF må derfor endres.

Rettsakten krever endring i forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd vedlegg A.

Vurdering

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/292/EF
Celexnr.: 32006D0292

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker