Direktiv om klimaanlegg

Europaparlamentets og rådets direktiv 2006/40/EF av 17. mai 2006 om utslipp fra klimaanlegg i motorkjøretøyer og som endrer Rådets direktiv 70/156/EØF....

Directive 2006/40/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 relating to emissions from air conditioning systems in motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.08.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet ble vedtatt av EU-kommisjonen 17. mai 2006. 

Direktiv 2006/40/EØF fastsetter kravene til EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av kjøretøy hva angår utslipp fra og sikker funksjon av klimaanlegg montert i kjøretøy. I tillegg omfatter direktivet bestemmelser om ettermontering og påfylling av slike anlegg.

Direktivet gjelder for kjøretøy i kategori M1 og N1, klasse I.

Medlemsstatene kan kun typegodkjenne kjøretøy som oppfyller direktivets krav om utslipp fra klimaanlegg. Medlemsstatene skal sikre seg at fabrikantene opplyser om type kjølemiddel som anvendes i klimaanlegget.

Direktivet skal begrense bruk av klimaanlegg som inneholder klimagasser med mer enn 150 GWP (global oppvarmingspotensiale). I de tilfeller hvor klimaanlegg inneholder klimagasser med mer enn 150 GWP, skal det være et begrenset utslipp fra anlegget.

Typegodkjenning

Fra seks måneder etter at en harmonisert utslippsdeteksjonsmåling er vedtatt, skal medlemsstatene ikke, med begrunnelse i utslipp fra klimaanlegg,:

a) nekte EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av nye kjøretøy, eller

b) forby registrering, salg eller ibruktaging av nye kjøretøy,

så lenge kjøretøyet med klimaanlegg som er konstruert til å inneholde fluorholdige klimagasser med en GWP-verdi på mer enn 150, oppfyller kravene i dette direktivet.

Fra 12 måneder etter samme dato, eller 1. januar 2007, idet den seneste datoen legges til grunn, skal medlemsstatene ikke lenger EU-typegodkjenne eller nasjonalt typegodkjenne kjøretøy som er konstruert for å inneholde klimagasser med en GWP-verdi på mer enn 150, med mindre utslippet fra anlegget ikke overstiger 40 g fluorholdige drivhusgasser i året for anlegg med en fordamper, og 60 g i året for anlegg med to fordampere.

Fra 24 mnd etter den ovenstående datoen, eller 1. januar 2008, idet den seneste datoen legges til grunn, skal medlemsstatene hva gjelder kjøretøy med klimaanlegg med en GWP-verdi på mer enn 150 og utslipsbegrensninger som nevnt over:

a) anse samsvarserklæringer for ugyldige med henblikk på art. 7, stk 1 i direktiv 70/156/EØF, og

b) nekte registrering, salg og ibruktaging.

Fra 1. januar 2011 kan ikke medlemsstatene EU-typegodkjenne eller nasjonalt typegodkjenne kjøretøystyper med klimaanlegg som er konstruert for å inneholde klimagasser med en GWP-verdi på mer enn 150.

Fra 1. januar 2017 skal medlemsstatene hva angår nye kjøretøy med klimaanlegg som er konstruert for å inneholde fluorholdige drivhusgasser med en GWP-verdi på mer enn 150:

a) anse samsvarserklæringer for ugyldige med henblikk på art 7, stk 1, i direktiv 70/156/EØF, og

b) nekte registrering, ibruktaging og salg.

Ettermontering og påfylling

Fra 1. januar 2011 kan ikke klimaanlegg som inneholder klimagasser med en GWP-verdi på mer enn 150 ettermonteres i kjøretøy som er typegodkjent fra den dato. Fra 1. januar 2017 kan ikke slike anlegg ettermonteres i noen kjøretøy.

Klimaanlegg som er montert i kjøretøy som er typegodkjent 1. januar 2011 eller senere kan ikke påfylles fluorholdige drivhusgasser med en GWP-verdi på mer enn 150. Fra 1. januar 2017 kan klimaanlegg i alle kjøretøy ikke påfylles fluorholdige drivhusgasser med en GWP-verdi på mer enn 150, med unntak av gjennpåfylling av klimaanlegg som inneholder slike gasser, og som er montert i kjøretøyene før denne dato.

Det er ikke tillatt å fylle slikt utstyr med slike gasser så lenge det er et unormalt stort utslipp av kjølemiddel fra systemet, før den nødvendige reparasjon har blitt utført.

Gjennomføring og revisjon

Kommisjonen vedtar senest 4. juli 2007 foranstaltninger for gjennomføring av art 4 og 5 (ovenstående).

Det skal offentliggjøres en rapport om revisjon innen 4. juli 2011.

Medlemsstatene vedtar og offentliggjør dette direktivet senest 4. januar 2008, og anvender bestemmelsene i dette direktivet fra 5. januar 2008.

Vurdering

Direktivet er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 20.

Direktivet vil ikke få vesentlige økonomiske konsekvenser eller medføre store innvirkninger for forbruker eller offentlig administrasjon.

Andre opplysninger

Dette direktivet har vært en del av et større dokument i forhold til miljø, se KOM (2003)0492 og er derfor tidligere vært behandlet av Miljødepartementet, og det er de som har representert Norge i denne prosessen. Miljødepartementet stiller seg positive til direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2003)0492
Rettsaktnr.: 2006/40/EF
Basis rettsaktnr.: 1970/156/EØF
Celexnr.: 32006L0040

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.06.2006
Frist returnering standardskjema: 26.07.2006
Dato returnert standardskjema: 25.09.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 144/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.06.2007
Høringsfrist: 15.09.2007
Frist for gjennomføring: 05.01.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 30.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: