Ekspertgruppe for elektronisk handel

Kommisjonens beslutning av 24. oktober 2005 om opprettelse av en ekspertgruppe for elektronisk handel (2005/752/EF)...

Commission Decision of 24 October 2005 establishing an expert group on electronic commerce (2005/752/EC)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2006

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen om ekspertgruppen for elektronisk handel er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Beslutningen etablerer en ekspertgruppe for elektronisk handel. Bakgrunnen for etableringen er Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked (Direktivet om elektronisk handel). Formålet med opprettelsen er at er at ekspertgruppen skal bidra til et fungerende administrativt samarbeide, bl.a. ved at det utveksles informasjon mellom Kommisjonen og medlemsstatene, samt medlemsstatene i mellom.

I ekspertgruppen skal medlemsstatene drøfte problemer i forbindelse med anvendelsen av Direktivet om elektronisk handel og nye spørsmål på området. Gruppen skal være et forum for utveksling av synspunkter og informasjon bl.a. om gjennomføringen av direktivet og dets anvendelse i praksis, nasjonale domsavgjørelser, prosedyrer for fjerning av ulovlig innhold og etterfølgende evalueringer av direktivet.

I henhold til Direktivet om elektronisk handel artikkel 19 (2) skal medlemsstatene utpeke ett eller flere kontaktpunkter med formål å øke samarbeidet med de andre medlemsstatene. Ekspertgruppen skal være sammensatt av disse kontaktpunktene, samt representanter for Kommisjonen. Kommisjonen kan også invitere andre eksperter til å delta i arbeidet.

Utvalget som er opprettet for å gjennomføre forordning (EF) nr. 2006/2004 om forbrukerbeskyttelsessamarbeide skal holde ekspertgruppen for elektronisk handel løpende orientert om sitt arbeid.

Merknader

Etableringen av ekspertgruppen for elektronisk handel er basert på Direktivet om elektronisk handel (2000/31/EF), som er innlemmet i EØS-avtalen i vedlegg 11 (Telekommunikasjoner, § 5h). Følgelig vil EFTA/EØS-landene ha anledning til full deltakelse uten stemmerett i gruppen.

Direktivet om elektronisk handel er gjennomført i Norge ved lov 23. mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsoven).

Departementet (NHD) er i ehandelsloven § 14 utpekt som kontaktpunkt etter direktivet artikkel 19 (2) og vil således delta i ekspertgruppen. Kommisjonen legger også til grunn at det i første rekke er forvalter av nasjonal gjennomføringslov som skal delta i ekspertgruppen, men åpner også for at kontaktpunkt utpekt i henhold til artikkel 19 (4) kan møte ved behov. I Norge er Forbrukerombudet og EIC v/Innovasjon Norge kontaktpunkter etter artikkel § 19 (4).

Gjennomføringen av beslutningen om å opprette ekspertgruppen vil ikke kreve endringer i gjeldende lovgivning.

Deltakelse i ekspertgruppen medfører ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Kostnadene dekkes innen de ordinære budsjetter. Det bemerkes imidlertid at rettsakten artikkel 6 om refundering av reiseutgifter til eksperter ikke gjelder for EFTA/EØS-landene.

Sakkyndiges instansers merknader

Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for Kommunikasjoner. Rettsakten ble funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen om å opprette ekspertgruppen er i samsvar med norske interesser på området. For norske myndigheter anses det viktig med informasjonsutveksling og nettverksbygging på dette området, noe ekspertgruppen for elektronisk handel vil kunne bidra til.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Det er fra norsk side ikke behov for tilpasningstekst.

Beslutningen om etableringen av en ekspertgruppe for elektronisk handel anses følgelig relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Første møte i ekspertgruppen ble avholdt 17. november 2005. Norge deltok på dette møte sammen med EFTA-sekretariatet.

NHD deltar i ekspertgruppen som fast medlem. Forbrukerombudet og EIC v/Innovasjon Norge, som er kontaktpunkter etter direktivet artikkel 19 (4), vil også kunne delta dersom dagsorden tilsier det. Det legges opp til formøter mellom NHD og Forbrukerombudet, EIC ev. andre relevante aktører i forkant av møtene i ekspertgruppen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/752/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0752

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.11.2005
Frist returnering standardskjema: 23.12.2005
Dato returnert standardskjema: 22.11.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 120/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.11.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker