Forlengelse på ubestemt tid av unntaket for fastsa

Kommisjonsbeslutning som endrer råds- og parlamentsbeslutning 2001/171/EF om forlengelse på ubestemt tid av fastsatte grenser for innhold av tungmetaller i glassemballasje...

Commission decision of 8 May 2006 amending 2001/171/EC of the European Parliament and of the Council for the purpose of prolonging the validity of the conditions for a derogation for glass packaging in relation to the heavy metal concentration levels established in Directive 94/62/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.08.2006

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.10.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Beslutningen ble vedtatt av Kommisjonen 8. mai 2006, og er allerede gjennomført i norsk rett (se over).

Sammendrag av innholdet

Kommisjonsbeslutning 2006/340/EF er helt kort, og bestemmer bare at artikkel 6 i kommisjonsbeslutning 2001/171/EF skal slettes.

Kommisjonsbeslutning 2001/171/EF sier at grensene for innhold av tungmetaller i glassemballasje, som er fastsatt i emballasjedirektivet(94/62/EF), ikke skal gjelde for resirkulert glassemballasje. I henhold til artikkel 6 skal beslutningen opphøre 30. juni 2006, med mindre den blir forlenget. Beslutning 2006/340/EF innebærer derfor at beslutning 2001/171/EF fortsetter å gjelde, det vil si at unntaket for grensene for tungmetall i resirkulert glassemballasje gjelder uten tidsbegrensning.  

Merknader

Beslutningen er hjemlet i EF-traktaten. Det er ikke henvist til noen spesiell artikkel. Forholdet er regulert i norsk rett i produktforskriften av 1. juni 2004. Produktforskriften ble 21. desember 2005 endret for å gjennomføre beslutning 2001/171/EF, med ikrafttredelse 1. januar 2006. Endringen ble tatt inn uten tidsbegrensning, hvilket betyr at kommisjonsbeslutning 2006/340/EF ble gjennomført fra samme tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen behandlet i spesialutvalget for miljø i henhold til skriftlig prosedyre den 2. oktober 2006, og ble funnet relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er til vurdering i EU/EØS-landene

Vurdering

Beslutningen er vurdert som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2006)340
Rettsaktnr.: 2006/340/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/171/EF
Celexnr.: 32006D0340

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.05.2006
Frist returnering standardskjema: 03.07.2006
Dato returnert standardskjema: 09.10.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 018/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.04.2007

Lenker

Til toppen