Kommisjonsdirektiv 2006/65/EF

Kommisjonsdirektiv 2006/65/EF av 19.juli 2006 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedleggene II og III til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter...

COMMISION DIRECTIVE 2006/65/EC of 19 July 2006 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annexes II and III thereto to technical progress...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.08.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Direktivet ble vedtatt av EU Kommisjonen 19.07.2006.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 28.09.2007.

Sammendrag av innhold

Dette direktivet medfører følgende endringer i vedleggene til EUs kosmetikkdirektiv (76/768/EØF):

  • 22 nye stoffer føres inn på forbudtlisten (Vedlegg II) men forbys bare i hårfargeprodukter. Stoffenes kjemiske identitet fremgår av direktivet.
  • 4 stoffer fjernes fra listen som viser stoffer tillatt på visse betingelser (Vedlegg III). Disse 4 hører med blant de 22 som forbys. I Vedlegg III har de hatt løpenumrene; 17, 23, 40 og 42. De har vært midlertidig tillatt i hårfargeprodukter.
  • 56 andre stoffer listet i Vedlegg III og som er midlertidig tillatt i hårfargeprodukter, får forlenget sin brukstillatelse til 31. desember 2007.

Merknader

Direktivet medfører tilsvarende endring av forskrift 1995 nr 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter. Det medfører ikke administrative eller øknomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merkander

Rettsakten har vært på høring hos interessentene. Mattilsynet har ikke mottatt noen kommentarer på rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Direktivet gir en helsegevinst når det gjelder bruk av hårfargeproukter. Det oppstår ingen problemer i forhold til andre internasjonale forpliktelser.

Direktivet er et ledd i den siden lenge vedtatte strategien for å komme frem til en positivliste for hårfargemidler. Ved avstemmingen i stående komité fikk kommisjonen tilslutning fra 21 land mens 4 avsto fra å stemme (av ukjente grunner). Flere land uttrykte misnøye med den sene progresjonen i strategiarbeidet. Kommisjonen forsvarte seg ved å vise til at små og mellomstore bedrifter må få anledning til å tilkjennegi om de fortsatt bruker enkelte stoffer og legge frem sikkerhetsdata for disse. I brev til Kommisjonen 2.november 2005 ga Mattilsynet sin tilslutning til et forslag om å forby de nevnte 22 hårfargestoffene samt 29 andre. Etter det Mattilsynet forstår vil Kommisjonen om kort tid komme med nye omfattende forbud mot hårfargestoffer.

Mattilsynet anser direktivet EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

18 av de 22 hårfargestoffene som nå forbys havner på negativlisten fordi ingen bedrifter har sendt inn sikkerhetsdata for dem. EUs vitenskapskomité har derfor heller ikke vurdert brukssikkerheten. I et brev til EU Kommmisjonen 10. januar 2003 la tidligere SNT frem estimater som indikerte at det foreligger en uakseptabel livstids kreftrisiko ved et verste tilfelle bruk av 3 av de 22 stoffene. I det minste anvendes et av disse tre som hårfargemiddel (Acid orange 24 (CI 20170)). Se ellers EØS notat for kommisjonsdirektiv 2005/42EF av 20. juni 2005.

EUs vitenskapskomité har vurdert 4 av de 22 stoffene som nå forbys på grunnlag av data fra industrien men ba om ytterligere data som aldri ble sendt inn. Dette gjelder de 4 stoffene som nå flyttes fra Vedlegg III til Vedlegg II i direktivet. Det ble aldri klarlagt om de er mutagene eller ikke. Et av disse 4 stoffene har vært i bruk inntil det siste uten at industrien avleverte data til kommisjonen som ønsket. Dette gjelder stoffet 2-aminometyl-p-aminofenol (COLIPA A112) som i følge oppgaver fra den europeiske bransjeorgansiasjonen COLIPA ble brukt i en mengde på 1 tonn i år 2002. Også 2,3-naftalendiol (COLIPA 51) som nå forbys ble i følge COLIPA brukt i en mengde på 1 tonn i 2002. Industrien sendte aldri inn data for dette stoffet. En amerikansk ekspertgruppe på kosmetikkområdet (CIR) fant allerede i 1988 at forliggende data ikke kunne forsvare bruken.

Etter den oversikten Mattilsynet har er i de senere år bare 3 av de nå 22 forbudte stoffene blitt brukt.  

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/65/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/768/EF
Celexnr.: 32006L0065

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.07.2006
Frist returnering standardskjema: 04.09.2006
Dato returnert standardskjema: 27.09.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 110/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.09.2006
Høringsfrist: 05.12.2006
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 31.10.2007

Lenker

Til toppen