Kommisjonsforordning 768/2006

Kommisjonsforordning 768/2006 av 19. mai 2006 om gjennomføring av Rådets direktiv om sikkerhetskontroll av tredjelands luftfartøyer....

Commission Regulation 768/2006 of 19 May implementing Directive 2004/36 on the EP and of the Council as regards the collection and exhange of information on the safety of aircraft using Community airports and the management of the information system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.08.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble vedtatt 19. mai 2006 og trådt i kraft i EU 3. juni 2006.  

Kort om Kommisjonsforordning 768/2006 

Kommisjonsforordning 768/2006 (heretter ”forordningen”) innebærer at EASA fra 1. januar 2007 skal overta ansvaret for SAFA-databasen. Dette ansvaret ligger pt. til JAA. Overføringen av ansvaret må sees i sammenheng med det såkalte "SAFA-direktivet", nr. 2004/36, og det forhold at JAA som det fremstår i dag kommer til å bli meget endret. (Fra 1.1.2007 blir JAA redusert til en liason-kontor for medlemsland utenfor EØS  - plassert i Køln sammen med EASA, og et opplæringskontor i flysikkerhet plassert i Nederland.)

SAFA-direktivet trådte i kraft i EU 21. april 2004. Frist for gjennomføring av Direktivet i EU-landene var 30. april i år. EØS-komiteen har vedtatt at SAFA-direktivet skal tas inn i avtalen, men beslutningen er p.t. (medio september 2006) ennå ikke trådt i kraft  -  i påvente av godkjennelse fra Allthinget på Island.

Ansvarsoverføringen innebærer at EASA skal administrere og operere den sentrale databasen. Dvs. den databasen som kompetent myndighet i medlemslandene (i Norge Luftfartstilsynet) legger inn og henter ut SAFA-data fra. Administrasjonen/operasjonen av databasen vil bl.a. inkludere utvikling, analyse og rådgiving. En uttømmende oversikt fremgår av forordningens art. 2.

Art. 3 inneholder plikter for medlemslandene. Det fremgår her at medlemslandene skal legge inn følgende rapporter i basen umiddelbart:

  1. inspeksjonsrapporter iht. Safa-direktivets art. 4(4)
  2. andre inspeksjonsrapporter (dvs. rapporter ikke påkrevd iht. SAFA-direktivet)[1]

Videre skal annen informasjon som anses nyttig for etterlevelse av SAFA-direktivet rapporteres til EASA via databasen, jf. art. 3.2.  

Art. 4 inneholder plikter for EASA. I art. 4.1 fremgår det at EASA skal presentere for Kommisjonen et utkast til manual for inspeksjonsprosedyrer, i art. 4.2 at EASA skal utvikle treningsprogram mv. for SAFA-inspektørene og i art. 4.3 at EASA skal fasilitere og koordinere et inspektørutvekslings-program, bl.a. for å harmonisere prosedyrene for inspeksjonene.

Avslutningsvis fremgår det i art. 5 at EASA årlig skal presentere en SAFA-rapport til Kommisjonen. Rapporten skal inneholde følgende informasjon:

(a)    Status på utvikling mv. av SAFA-programmet

(b)    Antall inspeksjoner gjennomført i det aktuelle år

(c)    Analyse av inspeksjonsresultatene

(d)    Tiltak iverksatt i løpet av året

(e)    Vedlegg, som inneholder lister av inspeksjoner kategorisert etter registereringslandet, flytype, operatøren av flyet og fordelingen av de ulike elementer.

Kommisjonen skal konsultere Air Safety Committe (komitologikomite) før rapporten vedtas.

EASA skal for øvrig legge frem en rapport til offentligheten. Rapporten skal inneholde en analyse basert på aggregerte data. I selve SAFA-direktivet fremgår det videre at datsgrunnlaget skal anonymiseres. Denne rapporten skal presenteres av Kommisjonen selv, dvs. uten at Air Safety Committee involveres.

Merknader

SAFA-direktivet i norsk rett
SAFA-direktivet trådte i kraft 30. april 2006. Direktivet er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen, men vedtaket er ennå ikke trådt i kraft (medio september 2006). Behovet for implementering i norsk rett gjennom forskrift er til vurdering, da SAFA-direktivet i hovedsak inneholder myndighetskrav.

Forordning 768/2006 må implementeres i norsk rett som forskrift med hjemmel i luftfartslovens §16 nr. 1.

Norsk deltagelse i forbindelse med utarbeidelse av forordningen

Norge deltar som observatør i Air Safety Committee, som bl.a. har kompetanse til å behandle spørsmål/saker i relasjon til SAFA-direktivet. Norge deltok bl.a. på møtet der utkastet til forordningen ble behandlet. Fra norsk side har man ikke gitt uttrykk for innvendinger mot utkastet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Overføringen av administrasjonen/operasjonen av SAFA-databasen til EASA vil innebære økonomiske og administrative konsekvenser for EASA. Det foreligger ennå ikke detaljerte overslag over budsjettkonsekvensene for EASA, herunder hvor mye EU må bidra med i ytterligere overføringer for at EASA kan ivareta sin nye oppgave; men foreløpige opplysninger tyder på at direkte budsjettkonsekvenser blir svært beskjedende. I den grad EU må bidra med ytterligere overføringer vil det også innebære økonomiske konsekvenser for Norge. Som følge av EASA-medlemskapet betaler Norge en kontingent som tilsvarer ca. 1,9% av EUs bidrag til EASA. På den annen side vil omorganiseringen av JAA medføre at Norges kontingent dit blir redusert.   

[1] Dette dreier seg om inspeksjonsrapporter vedrørende norske operatører samt inspeksjonsrapporter vedrørende EU-EØS-operatører. 

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.a

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0768/2006
Basis rettsaktnr.: 0036/2004
Celexnr.: 32006R0768

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.05.2006
Frist returnering standardskjema: 03.07.2006
Dato returnert standardskjema: 03.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.02.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 044/2007
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.02.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen