Narkotikaprogrammet

Europaparlaments- og rådsbeslutning om etablering i perioden 2007-2013 av et program for forebygging og informasjon på narkotikaområdet som del av det generelle programmet "Fundamentale rettigheter og rettferdighet"...

DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information" as part of the General programme "Fundamental Rights and Justice"...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.08.2006

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.10.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Programmet trådte i kraft i EU 1. oktober 2007.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008.

1. Beskrivelse av rettsaktens innhold

Programmet trådte i kraft 1. oktober 2007 og skal gi støtte til prosjekter i henhold til kunngjøring (calls for proposals). En programkomité med representanter for de deltakende landene skal utarbeide årlige arbeidsprogrammer. Beløpene det kan søkes om, vil bli spesifisert i de årlige arbeidsprogrammene. Kommisjonen skal sørge for kontinuerlig evaluering av programmet og overholdelse av retningslinjene.

Målet med programmet er å forebygge og å redusere avhengighet og skadevirkninger ved bruk av narkotiske stoffer.

A.      Det tas sikte på at programmet, innenfor rammen av de midler som EU har til rådighet, skal bidra til å utvikle en politikk som i særdeleshet legger vekt på å beskytte folkehelsen. Det er lagt til grunn at det utvikles nettverk på tvers av faggrensene. Det skal settes søkelys på de helsemessige og sosiale problemer som narkotikabruk fører med seg. Det legges vekt på en åpen dialog for en bedre forståelse av hva narkotikaproblematikk dreier seg om.

B.      Det legges opp til å engasjere frivillige organisasjoner i å utvikle og gjennomføre EUs narkotikastrategi og handlingsplaner. Kommisjonen ønsker å bedre dialogen med det sivile samfunn hva angår EUs narkotikapolitikk. Dette passer godt med norske holdninger. I den forbindelse har Kommisjonen utarbeidet en grønnbok for for å konsultere The Sivil Society in the Drugs Field". I grønnboken gis det uttrykk for at en videre positiv utvikling for EU er er avhengig en dialog med det sivile samfunnet.   

C.      Programmet skal bidra til å styre, gjennomføre og evaluere definerte tiltak i EUs strategiplaner frem til 2012 (Drugs Action Plan 2005 – 2008 og 2009 – 2012).

Programmet retter seg mot alle sammenslutninger/miljøer som direkte eller indirekte er engasjert i narkotikaproblematikken. Ungdom, utsatte og sårbare grupper, så vel som deres nærområder, er definert som risikogrupper. Av andre aktuelle målgrupper nevnes undervisningspersonell, sosialarbeidere, nasjonale og lokale myndigheter, helsepersonell, juridisk personell, frivillige organisasjoner, fagforeninger og religiøse samfunn.

Man vil etterstrebe synergieffekter med andre programmer som har relevans i forhold til narkotikaproblematikken, som for eksempel  EUs 7. rammeprogram for forskning. Det vil bli sørget for sammenheng med arbeidet til EMCDDA (Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk), særlig med tanke på tilgjengelig informasjon og statistikk.

Programmet vil gi støtte til innsamling, utvikling og spredning av data, statistikk og forskning, opinionsundersøkelser, utarbeidelse av indikatorer og felles metodevalg. Programmet skal støtte seminarer, konferanser og ekspertmøter, vedlikehold av web-sider og tiltak for å gjøre foreliggende informasjonsmateriell kjent for allmennheten. Programmet vil gi støtte til nettverk av nasjonale eksperter som analyserer, styrer og evaluerer tiltak. 

Overnasjonale prosjekter av europeisk interesse med minst tre deltakende stater, vil få støtte etter retningslinjene i de årlige handlingsprogrammene. Programmet vil også støtte frivillige (ikke-statlige) organisasjoner og sammenslutninger som arbeider for felles europeiske interesser, og som har sammenfallende målsetninger med de årlige handlingsprogrammene.

2. Merknader

Programmet "Drugs Prevention and Information" for perioden 1. januar 2007 - 31. desember 2013 er del av et større program, General Programme "Fundamentqal Rights and Justice". Programmet er forankret i Generaldirektoratet for justis, frihet og rettferdighet (DG JLS), og har et totalt budsjett på Euro 21 millioner. EFTA-landene er invitert til å delta i programmet, som har status som EØS-relevant. I Kommisjonens budsjett for 2007, ny post "180703", utgjør det samlede beløpet (en) 1 million Euro. For år 2013 er dette beløpet steget til 3.4 millioner Euro. Norsk kontingent for årene etter 2007 er beregnet (kurs 8) til:

  • kr 423.824 (Euro 52.978) for 2008,
  • kr 493.016 (Euro 61.627) for 2009,
  • kr 527.664 (Euro 65.952) for 2010 og 2011,
  • kr 570.864 (Euro 71.358) for 2012
  • kr 596.808 (Euro 74.601) for 2013.

Det har til nå ikke vært så mange muligheter for norsk deltakelse i den delen av EUs narkotikasamarbeid som ligger under Helse- og omsorgsdepartementet. Deltakelse i dette programmet vil derfor gi departementet og norske miljøer en ny og bedre anledning for inntak til denne delen av EUs narkotikasamarbeid, som har vært savnet. 

Foruten EFTA-land som er knyttet til EØS-avtalen, er de aktuelle søkerlandene og landene på vest-Balkan med gjeldende protokoller med EU, invitert til å delta i programmet.  

3. Sakkyndige instansers merknader

Helse- og omsorgsdepartementet har oversendt EUs beskrivelse av programmet til Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) for  merknader til det faglige innholdet i programmet. SIRUS er positiv til norsk deltakelse i programmet: "Norge kan ha utbytte både økonomisk, faglig og fagpolitisk idet norske tiltak kan inngå i europeiske prosjekter på alkohol/narkotikaområdet og få økonomisk støtte fra programmet. Norge kan også starte egne prosjekter og få finansiell hjelp til det."

Departementet anser i tillegg at deltagelse i programmet vil være nyttig også med tanke på å kunne ta del i det faglige nettverket programmet vil skape. 

Saken behandles i Spesialutvalget for helse, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering

Programmet vurderes som relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Kommisjonens opprinnelige programforslag (KOM(2005)122) ble lagt fram 6. april 2005. Etter at det ble enighet om langtidsbudsjettet for EU i desember 2005, la Kommisjonen fram et revidert programforslag 24. mai 2006 (KOM(2006)530). Første lesning i Europaparlamentet fant sted 5. september 2006.

Rådet behandlet programmet i slutten av juli 2007, og innarbeidet da praktisk talt alle endringsforslagene fremsatt under Europaparlamentets første behandling. Det eneste som gjensto var i realiteten Parlamentets ønske om å bli konsultert om de årlige arbeidsprogrammene. For Kommisjonen er det en prinsippsak av rettslig og politisk karakter, da Parlamentet ikke skal ha noe med implementeringen av selve programmet å gjøre. Vedtak No 1150/2007/EC ble fattet av Europaparlamentet og Rådet den 25. september, slik at finansieringen for 2007 ble reddet. Programmet trådte deretter umiddelbart ikraft 1. oktober 2007.

Etter planen vil første runde utlysning av midler skje i desember 2007, og EØS/Efta landene vil kunne delta i prosjekter så snart vedtak i EØS-komiteen forligger. I påvente av vedtak i EØS-komiteen kan EØS/EFTA landene delta i konkurransen om prosjektene, men signering av eventuelle kontrakter vil ikke kunne skje før fromelt grunnlag i form av en Joint Decision er på plass. Dersom man klarer å få et vedtak i år, vil bevilgningen for 2007 overføres og slås sammen med budsjetter for 2008. I motsatt fall vil pengene for 2007 gå tapt for dette formål.

En Stortingsproposisjon om saken forberedes for fremleggelse av Utenriksdepartementet.  

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2005)122
Rettsaktnr.: 1150/2007/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D1150

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.06.2006
Frist returnering standardskjema: 07.08.2006
Dato returnert standardskjema: 24.10.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.06.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 076/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.06.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen